Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. ( VI.23.) számú rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2013. ( XII. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 30 - 2014. 07. 01

Kátoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.) 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A pénzbeli és természetbeni  szociális ellátásokról szóló 11/2013. ( XII.30.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §  1.  A Rendelet 2. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és törli.


  1. A Rendelet 7. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és törli.2. §


  1. A Rendelet 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) Rendkívüli méltánylást igénylő esetekben (gyermeket egyedül nevelő szülő vagy gyám, három vagy több gyermekes család, súlyos fogyatékos, regisztrált és együttműködő munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetben lévő) a képviselő-testület e rendelet 9.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hivatalos szervek javaslatára (2) bekezdésben foglaltaktól 50%-kal felfelé eltérhet. ”

  1. A Rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az alanyi és normatív jogosultakon kívül a Szt. 50.§ (3) bekezdése alapján annak a személynek is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.”


  1. A Rendelet 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A fenti rendelkezések alapján megállapított közgyógyellátásra való jogosultság  egy év időtartamra szól, mely után az önkormányzat térítési díjat fizet a Szt.53.§ (1) bekezdésének rendelkezései alapján. A térítési díj átutalásáról és a kérelemre indult eljárás lefolytatásáról a közös önkormányzati hivatal ügyintézője gondoskodik a Szt.49-53.§ rendelkezései alapján.”

  1. A Rendelet 21. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A  szociális étkeztetés alapszolgáltatás megállapítása  a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”


3. §


Ez a rendelet 2014. június 30. napján lép hatályba és 2014. július 1. napján hatályát veszti.K.m.f.


Trubicsné Csibi Nóra

dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző
Záradék:


A rendelet Kátoly községben 2014. június 23. napján kihirdetésre került.
Dr. Tóth Sándor

       jegyző