Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. ( X.1.) számú rendelete

a gyermekszületési támogatásról szóló 6/2014. (VIII.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 03

Kátoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekszületési támogatásról szóló 6/2014. (VIII.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként 50.000,- Ft.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.