Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete

Gyermekek védelméről

Hatályos: 2013. 01. 24

I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja


A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy az 1997. évi XXXI. tv. által megállapított gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a  helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.


2. §

A rendelet által figyelembe vett jogszabályok


A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe vett jogszabályok és azok rövid megjelölése a következő:

Gyje.: A gyermekek jogairól szóló egyezmény

Csjt.: A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV. törvény

Szt.:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi III. tv.

Gyvt.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. törvény

Gyer.:  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított és kiegészített 149/1997.( IX.10.) Korm.r.

Gyim.: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmény működésének engedélyezéséről szóló módosított és kiegészített 15/1998. (IV.30.) NM. Rendelet

Htv.:      A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló többszörösen módosított 1991. évi XX. tv.

  1. §

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed:

  1. Szihalom Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
  2. Szihalom Község Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Szihalom Község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.

(2) E rendelet kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szihalom Község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

(4) Az önkormányzat - lakóhelytől függetlenül- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti.


  1. §

A gyermekek védelmének rendszere


(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére, és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében biztosítja:

            a./ pénzbeli és természetbeni ellátások:

  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
  • óvodáztatási támogatás

b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

  • gyermekjóléti szolgáltatás
  • gyermekek napközbeni ellátása, egységes óvoda- bölcsődében, óvodában, állami fenntartású iskolai napközi otthonban)5.  §

Eljárási szabályok


 (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban terjesztheti elő.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását, nevelési-, oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálására átruházott hatáskörben a Képviselő-testület jogosult

 (4) A Képviselő-testület ellátja, gyakorolja:

Gyvt. 104. §-ban meghatározott intézményfenntartói feladatokat,

évente dönt a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményi térítési díj megállapításáról

(5) Valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a kérelmező, a gyermek, a fiatal felnőtt nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, családi állapotát, lakóhely megnevezését, ennek hiányában tartózkodási helyét, lakáshasználat jogcímét

a kérelmező TAJ számát, lakossági folyószámlaszámát, a saját és vele közös háztartásban élők adóazonosító számát,

a közös háztartásban élő személyek számát, személyazonosító adatait és a rokonsági fok megjelölését,

a kérelmező és a vele közös háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személyek jövedelemigazolással tanúsított havi jövedelmét és a közös háztartásban élő jövedelemmel rendelkező családtagok jövedelemnyilatkozatát.

állampolgárságát.

(6) A jövedelem számításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy évben megszerzett nettó jövedelmet kell figyelembe venni.


II. FEJEZET

 Pénzbeli és természetbeni ellátások


6 .§.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


(1) A Képviselő-testület a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalba nyújthatja be.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 1.000.-forintnál kevesebb és 10.000.-forintnál több nem lehet.

(5) Az a család, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy önkormányzat által nyújtott szociális törvényben szabályozott rendszeres támogatásban részesül, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban csak méltánylást érdemlő körülmény esetén részesülhet.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli, és természetbeni ellátásként nyújtható. Természetbeni ellátás különösen: gyermekintézményi térítési díj átvállalása.

(7) Azonnali intézkedést igénylő válsághelyzetben a Képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja.


7. §

Óvodáztatási támogatás


  1. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal történő folyósítása esetén az óvodáztatási támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható alap óvodai felszerelés vásárlására. (felső ruházat, benti ruházat, fehérnemű, tornafelszerelés, esőkabát, gumicsizma)
  2. A fenti felszerelés megvásárlásában a gyermekjóléti szolgálat családgondozója működik közre.


III. FEJEZET

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


8. §

Általános szabályok


(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A gyámhatóság a Gyvt. 68. § (3) bek. a) pontja alapján kötelezheti a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelméről:

a) A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott egységes óvoda-bölcsődében, óvodában, valamint a KIK (Budapest, Szalay u. 10-14.) által fenntartott általános iskolában biztosítható, gyermekek napközbeni ellátása iránti igény elbírálásáról az érintett intézményvezető dönt.

b) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmekkel közvetlenül a gyermekjóléti szolgáltatást végző családgondozóhoz lehet fordulni. A gyermekjóléti  alapellátásnak a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi     fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását kell szolgálnia.

(3) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem elbírálását követően tájékoztatni kell a kérelmezőt:

az ellátás tartalmáról és feltételeiről,

az intézmény házirendjéről,

a fizetendő térítési díjról.

(4) Az ellátásra jogosult köteles a személyes gondoskodás nyújtásához adatot szolgáltatni, és a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.


9.§

Gyermekjóléti alapellátások


(1) Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás útján biztosítja, családgondozó alkalmazásával.

(2) A Gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, együttműködik az oktatási és nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, a háziorvosi és védőnői szolgálattal.

(3) A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamit a jegyző, gyámhivatal vagy bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.


10. §


Térítési díj


(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg.


11. §


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Szihalom, 2013. január 23.
                        Bóta József Sándor sk.                      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

                        Polgármester                                      JegyzőKIHIRDETÉS NAPJA:

2013. 01. 24. 10.00 óra