Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Talajterhelési díjról

Hatályos: 2021. 01. 01

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bevezeti a talajterhelési díjat, és a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Szihalom község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.


A talajterhelési díj fizetése


2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített formanyomtatványon bevallania, és a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetnie.


(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Szihalom Községi Önkormányzat 61900112-15100326 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.


DÍJMENTESSÉG

 

3. §[1] [2](1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj fizetése alól teljes egészében mentességben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása a 350 m3-t nem haladja meg.


(2) Az (1) bekezdés szerinti adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül.


Eljárási rendelkezések


4. § (1) Szihalom Községi Önkormányzat Jegyzője részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:


a) a vezetékes ivóvíz szolgáltatója a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott víz mennyiségéről, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, a csatornára való rákötésekről, valamint a kibocsátók körében történt adatváltozásokról, minden év február 28. napjáig.


b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.
Záró rendelkezések


5. § (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.


(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.


(3) Hatályát veszti a 17/2013. (XII.12.) számú és az azt módosító 8/2015. (IV.09.) számú talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet.

                  Bóta József Sándor                                   Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika

                        Polgármester                                                             Jegyző
Kihirdetve: 2015. november 26.

[1]

A rendelet szövegét a 10/2018 (XII.03.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021.01.01.-től