Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2017. 06. 17- 2023. 02. 09

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről1

2017.06.17.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről, a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §., illetve 41. §. (3) bekezdésében foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyírábrány területén lévő köztemetőkre, valamint a fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

2. § 1.) Működő köztemető: központi temető (Hunyadi utca)

2.) Lezárt temető: Budaábrány – Árpád utca

3. § (1) Nyírábrány közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése az Önkormányzat feladata.

(2)2 A jelenleg működő köztemető és létesítményei üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat kegyeleti közszolgálati szerződés keretein belül gondoskodik.

Temetkezési helyek és szabályok

4. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a 2.) bekezdésben foglaltak kivételével – temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.

(2) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni.

(3) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója.

(4)3 Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadáshoz a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.

(5) A ravatalozót szertartásonként 1,5 óra időtartamra vehető igénybe, amennyiben az adott napon egy temetés van, a ravatalozó használat időtartama nincs korlátozva.

5. § (1) A temetőt sírhely-táblákra, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(2) A sírhely táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyek a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(5) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, vagy sírboltban lehet elhelyezni.

(7) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.

(8) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely-táblába). Az exhumálást csak az illetékes tisztiorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

6. §

(1)4 Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő)

a.) sírbolt esetén 60 év,
b.) urnasírbolt esetén 25 év,
c.)5a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
d.) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év.
(2) A sírhelyeket, urnasírboltot előre megváltani nem lehet.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb ciklusra megválthatók.
(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
(5) Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat képviselőtestülete dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjenek.
(6) Ha a használat a 4.) és 5.) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyen kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.
(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
(8) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontokból – nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.
(9) 6Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a fenntartónak és az üzemeletetőnek történt előzetes bejelentés után, a fenntartó és az üzemeltető engedélyével szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.
(10) A temettető kívánságára történő halott – illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

7. §

(1)7 A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: 210 cm hosszú, 160 cm mély, 90 cm széles

b) kettes sírhely: 210 cm hosszú, 160 cm mély, 200 cm széles

c) urna földbe temetésénél: 80 cm hosszú, 50 cm mély, 60 cm széles

d) sírboltok felszíni méretei:

- 2 személyes sírbolt 350 cm hosszú, 250 cm széles
- 4 személyes sírbolt 350 cm hosszú, 300 cm széles
sírboltok felső méretei:
- 2 személyes sírbolt 230 cm hosszú, 90 cm széles, 260 cm mély
- 4 személyes sírbolt 230 cm hosszú, 175 cm széles, 260 cm mély
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lenni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) 8Mélyített sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó temethető.
(4) 9 10Sírba elhelyezett két kporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még két urna helyezhető el, az urna elhelyezése azonban a sírhely használa idejét nem hosszabbítja meg. Egy urnafülkébe legfeljebb 2 db, egy urnasírba legfeljebb 2 db urna helyezhető el.
(5) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.
(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(7) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.
(8) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a rátemettetőnek le kell bontania és és újból, biztonságosan fel kell állítania.

8. § (1) 11Sírbolt és síremlék állításához, építéséhez engedély az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben nem szükséges, a tervet a fenntartónak és az üzemeltetőnek be kell mutatni. A fenntartót és az üzemeltetőt a munkálatok végzésének időpontjáról és várható időtartamáról tájékoztatni kell.

(2) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a fenntartó felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen maradt, a fenntartó kérelmére a Polgármesteri Hivatal elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező.

A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni

(4) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt-könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(5) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságáról a sírbolt-könyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozó az elhalálozás sorrendjében temettethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

9. § (1) A holttest elhamvasztásához – a 2.) bekezdésben foglaltak kivételével – a tiszti főorvos engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncorvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

10. § (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás,az újratemetés.

(2) 12A köztemetőkben az Önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról, az üzemeltető, illetve a temetkezési vállalkozók útján köteles gondoskodni. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók temetkezési szolgáltatások végzését – köztemetőkben történő elhelyezés esetén – az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján folytathatják. A temetkezési szolgáltatások közül a ravatalozással, sírnyitással, sírhelyek ki-, és visszahantolásával, temetőn belüli hűtéssel kapcsolatos feladatok ellátására a köztemetőkben, az üzemeltető berendezéseinek igénybevétele kötelező. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.

(3) 13A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját a 2. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezései az irányadó.

(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatos kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a bíróság, vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el.

12. § (1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

13. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b.) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése,
c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a
2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba.
Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

14.14 §

Az üzemeltető köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatai15

14/A. § a.) Ellátja a köztemetőben lévő sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek és urnafülkék értékesítését és dokumentálását.

b.) Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, gondoskodik a nyilvántartások naprakész vezetéséről és pontos adatbázis kiépítéséről.
c.) A veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, melynek keretében megkeresi a sírhely felett rendelkezni jogosult személyt a sírhely helyreállítása céljából.
d.) A köztemető területén a locsoló víz folyamatos biztosításáról gondoskodik.
e.) Gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról.
f.) Az önkormányzat segítségével és közreműködésével gondoskodik a ravatalozó helyiségeinek rendszeres takarításáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, tisztasági meszeléséről.
g.) Az önkormányzat segítségével és közreműködésével gondoskodik a köztemető higiéniás rendjéről, a köztemető területén lévő illemhelyek üzemképes állapotától.
h.) Meghatározza a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
i.) Szabályozza a köztemetőt érintő mindenféle temetkezési szolgáltatással közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatási tevékenység végzését.
j.) A köztemető bejáratánál kifüggeszti a köztemető nyitvatartási rendjét és a temetői rendet.
k.) Koordinálja a temetési időponttal összefüggő szolgáltatási tevékenységet.
l.) Gondoskodik a köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről.
m.) Biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők karbantartását és működteti azokat.
n.) Elvégzi vagy elvégezteti a víz és elektromos szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hiba elhárítását, a szükséges javításokat.
o.) Elkészítteti a temető térképet és a táblakiosztási tervet.

Nyilvántartások vezetése

15. § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sír-nyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról.

A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Hajdú-Bihar megyei Levéltárnak.
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni:
folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhelytábla,- sor,- hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.
(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás
(urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.
(5) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a 3.) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével.
A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.
(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

A temetők rendje

16. § (1)16 17A központi temető nyitva tartása:

- nyáron (április 1-től november 2-ig): minden nap 07.00 órától 20.00 óráig,
- télen (november 3-tól március 31-ig): minden nap 07.00 órától 17.00 óráig,
- a fenti időpontokon kívül és a szertartások alkalmával a nagykapu zárva van,
- a temetőlátogatók a temetőt nyitvatartási időn kívül csak a kiskapun keresztül látogathatják,
- a központi temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni a fenti időpontokat kivéve TILOS; ez a tiltás a mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzőkre nem vonatkozik; a munkálatokat végzők kötelesek tevékenységüket az üzemeltető által megszabott rendben, szabályozottan végezni,
- a köztemető területén végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának rendje során a vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek, sírgondozók, egyéb vállalkozók a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát,
- a vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentést követően végezhetnek munkálatokat; ennek során be kell jelenteni a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát,
- a vállalkozók a temető létesítményei közül a közlekedő utakat, járdákat, térburkolatokat kizárólagosan a konkrét sírjel, vagy síremlék felállításához és elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök szállításához vehetik igénybe.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
(5) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, s sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(7) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(8) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(9) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
(10) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések, vagy feliratok nem helyezhetők el.

17. § (1) 18A fenntartó vagy az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe történő beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) 19

(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okból – csak a temető fenntartójának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

18.20 §

19. § A panasz ügyintézés üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el.

20. § A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak történő átadásáig.

21. § (1) A köztemetőben biztosítottak a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv-ben előírt feltételek (út, ravatalozó, illemhely, vízvételi lehetőség, stb.).

(2) A köztemető rendeltetésszerű használatához egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételek nem szükségesek.

(3) A temető bejárata előtt, gépjármű várakozó hely bérleti szerződés alapján, biztosítva van.

(4) 21A temetőben keletkezett hulladék heti rendszerességgel történő gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető gondoskodik.

22.22 §

Díszsírhely adományozás23

22/A. § (1) A Képviselő-testület térítésmentesen díszsírhelyet adományozhat azoknak az elhunyt személyeknek, akik Nyírábrány Nagyközség érdekében kiemelkedően tevékenykedtek, munkájukkal hozzájárultak a település anyagi, szellemi és történeti értékeinek gyarapodásához továbbá, akik életükben kifejtett tevékenységükkel országosan is kiemelkedő, jelentős érdemeket szereztek.

(2) A díszsírhely adományozás jogát az önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja. Az adományozás kérdésében való döntés előtt ki kell kérni a Képviselő-testület véleményét.

(3) A díszsírhelyek adományozásához a sírhelyfelosztási terv a ravatalozó épülete melletti tábla területét jelöli ki. A díszsírhely rendszeres gondozásáról az üzemeltető gondoskodik.

23. §

Záró rendelkezés

E rendelet 2009. július 2-án lép hatályba egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 14/2000.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet és annak módosításai.
1

Az önkormányzati rendeletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 10. napjával.

2

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

3

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

4

A rendelet szövegét a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 16-tól

5

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

6

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

7

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

8

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

9

A rendelet szövegét a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 16-tól

10

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

11

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

12

A rendelet szövegét a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 16-tól

13

A rendelet szövegét a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. július 16-tól

14

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2016. március 26-tól

15

Az alcímet a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatályos: 2016. július 16-tól

16

A rendelet szövegét a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 16-tól

17

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

18

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

19

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2016. július 16-tól

20

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatálytalan: 2016. március 26-tól

21

A rendelet szövegét az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 26-tól

22

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatálytalan: 2016. március 26-tól

23

Az alcímet a 15/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a iktatta be. Hatályos: 2016. július 16-tól