Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 04. 16

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) A képviselő-testület a települési önkormányzat képviselő tagjai részére megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig havi tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek összege bruttó 50.000,- Ft.


(2) A Képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagjai részére havonta bruttó 15.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg.


(3) Az állandó bizottság elnökét az alapdíjon felül bruttó 20.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


(4) Az állandó bizottság tagját az alapdíjon felül bruttó 15.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


(5) Eseti (ad hoc) vagy ideiglenes bizottság létrehozása esetén a (2)-(4) bekezdések értelemszerű alkalmazásával azokat a hónapokat kell figyelembe venni, amelyek során a bizottság ellátja feladatát. A tiszteletdíj elszámolása szempontjából a megkezdett hónap egésznek számít.


(6) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül, melyről a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A kifizetés alapja az ülésekről készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás okát tartalmazó igazolás.


2. § A jogtalanul felvett tiszteletdíj összegét a képviselő köteles visszatéríteni képviselői megbízatása, bizottsági tagsága megszűnése esetén a pénztárba való visszafizetéssel, képviselő megbízatása, bizottsági tagsága fennmaradása esetén pedig választása szerint vagy a pénztárba való visszafizetéssel vagy a következő évben esedékes tiszteletdíjból havonta történő levonással.


3. § (1)[1]

(2) [2]


(3)[3] 


4. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nyírábrány önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökének, tagjainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 1/2007. (II. 21.) önkormányzati rendelete és a Nyírábrány önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökének, tagjainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 1/2007. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2007. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete, 13/2010. (X. 19.) önkormányzati rendelete és 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 9/2020 (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2020.április 16-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 9/2020 (IV. 15.) önkormányzati rendelet  1. §-a. Hatálytalan: 2020. április 16-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 9/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020. április 16-tól