Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 05

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében véleményezési hatáskörrel felruházott Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §[1]


2. Adómentességek


2. § (1)[2] Az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 600.000 forintot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól.


(2)[3] Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(3)[4]


(4)[5] 


(5)[6] 


(6)[7]


(7)[8] 


(8)[9] 


(9)[10] 


(10)[11] 


3. Adómérték


3. § (1)[12] Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2)[13] 


4. Nyilvántartás


4. § A vállalkozó a nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy azok az adó alapjának és a mentességeknek a megállapítására, valamint ellenőrzésére alkalmasak legyenek.


5. Adóelőleg, adó megfizetése


5. § (1) A vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóév március 15. napjáig fizeti meg.


(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét az adóév ötödik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete.


Nyírábrány, 2016. március 24.

[1]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[2]

A rendelet szövegét az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. február 18-tól

[3]

A rendelet szövegét az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. február 18-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[5]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[6]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[9]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[10]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[11]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[12]

A rendelet szövegét a 1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. 01.01-től

[13]

Hatályon kívül helyezte a 1/2021. (I.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2021. 01.01-től