Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj alapításáról

Hatályos: 2019. 02. 16- 2022. 06. 23

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a középfokú oktatási intézményben tanulók részére tanulmányi ösztöndíj alapításáról1

2019.02.16.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében tanulmányi ösztöndíjat alapít, melynek szempontrendszerét jelen rendeletben szabályozza.

2. § (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Nyírábrányban élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván tanulmányi ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek az e rendelet alapján kiírásra kerülő pályázatban szereplő feltételeknek.

(2) A rendelet hatálya a Nyírábrányban állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő diákokra terjed ki, akik az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanulnak (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9-12. évfolyam, hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni).

3. § (1) Ösztöndíj támogatásban részesülhet az a diák:

a) akinek a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévben tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,0 és

b) akinek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

c) aki vállalja, hogy belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/vezető tagként részt vesz a tevékenységekben, valamint belép a Szívességbankba szívességnyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak működtetésében.

4. § (1) Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:

a) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, közösségi szolgálatot teljesít, vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén,

b) árva, félárva, egyedülálló szülő neveli, vagy fogyatékossággal él,

c) akinek családjában tartósan beteg, rokkant, vagy munkanélküli családtag van,

d) akinek bármelyik szülője, gondviselője közfoglalkoztatásban vesz részt.

(2) A pályázónak a pályázat mellé kötelezően csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a) pályázati adatlap, amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat; pályázati adatlap a település honlapjáról letölthető, illetve a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,

b) a kérelem beadásának időpontjától függően félévi, vagy év végi iskolai bizonyítvány másolata,

c) iskolalátogatási igazolás,

d) a gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,

e) lakcímkártya másolata,

f) részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba való belépésről.

(3) A pályázat mellé nem kötelezően csatolható igazolások, mellékletek az alábbiak:

a) igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pontja alapján közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka végzéséről,

b) az árvaságot, félárvaságot, fogyatékosságot, szülő egyedülállóságát, családban elő tartós betegségét, rokkantságát, munkanélküliségét, illetve a szülő, gondviselő közfoglalkoztatásban történő részvételét igazoló dokumentum.

(4) A jelen rendelet alapján elnyerhető maximális támogatási összeg pályázónként, félévente 50.000 Ft.

(5) Az ösztöndíj támogatásról és annak konkrét összegéről kérelmezőnként a közösségszervező és projektmenedzser javaslata alapján – a jelen rendelet 2. számú mellékletében foglalt értékelési rendszer figyelembevételével – a Képviselő-testület határozatban dönt.

(6) Az ösztöndíj pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el az alábbiak szerint:

A rendelet hatálybalépésének évében:
a) Az ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja:
- 1. félév: 2018. október 5. napjáig
- 2. félév: 2019. január 20. napjáig
b) A pályázatok beadási határideje és módja:
- 1. félév: 2018. október 25. napjáig
- 2. félév: 2019. február 15. napjáig
c) A pályázatok elbírálási határideje:
- 1. félév: 2018. november 15. napjáig
- 2. félév: 2019. február 28. napjáig
2019-es évtől minden évben:
a) Az ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja:
- 1. félév: minden év szeptember 10. napjáig
- 2. félév: minden év január 20. napjáig
b) A pályázatok beadási határideje és módja:
- 1. félév: minden év október 17. napjáig
- 2. félév: minden év február 15. napjáig
c) A pályázatok elbírálási határideje:
- 1. félév: minden év október 31. napjáig
- 2. félév: minden év február 28. napjáig

5. § (1) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítására a támogatott diákkal támogatási megállapodást kell kötni.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) támogatás nyújtásáról szóló Képviselő-testületi döntés számát,

c) támogatás összegét,

d) a pénzügyi teljesítés módját és időpontját,

e) a támogatás jogosulatlan igénybevételének esetére a visszafizetési kötelezettséget, és annak feltételeit,

f) megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének jogkövetkezményeit.

(3) A Képviselő-testület határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha:

a) a támogatott elköltözik a településről,

b) a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.

(4) A pályázat eredménye nyilvános: a diák a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

(5) A támogatás folyósítása - a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően - kizárólag átutalással történhet.

(6) Az önkormányzat a megállapodástól jogosult elállni, amennyiben a támogatott kérelmében valótlan adatot szolgáltat, vagy egyéb módon megtéveszti az önkormányzatot. Az önkormányzat ebben az esetben jogosult a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezni a támogatottat.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJ - PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázói azonosító:
............................................................................................................................................
Pályázó családi és utóneve:
............................................................................................................................................
Születési név:
............................................................................................................................................
Anyja születési neve:
............................................................................................................................................
Születési hely, idő:
............................................................................................................................................
Állandó lakcíme:
.............................................................................................................................................
Levelezési címe:
.............................................................................................................................................
Tanulói azonosító száma:
.............................................................................................................................................
Bankszámlaszáma:
..............................................................................................................................................
Telefonszáma:
...............................................................................................................................................
E-mail címe:
................................................................................................................................................
Középfokú oktatási intézmény neve,címe:
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Tanulmányok várható időtartama:
..............................................................................................................................................

ADATLAP
Települési Ösztöndíjpályázathoz

A pályázó neve (születési név):

Lakóhely címe (állandó lakcím):

A pályázóval közös háztartásban élők száma (fő):

A pályázóval közös háztartásban élők felsorolása:

Név (születési név):

Születési idő

Anyja neve:

Családi kapcsolat:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


A pályázathoz kötelező mellékelni:

1. a középfokú intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolás

2. legutolsó félév tanulmányi eredményének másolata

3. egy háztartásban élők előző havi jövedelemigazolása

4. lakcímkártya másolata

5. részvételi szándéknyilatkozat Diákszövetségbe/ Szívességbankba való belépésről

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyírábrány, 2018. ……………………………………….
…………………………… ……………………………….
pályázó aláírása szülő/törvényes képviselő aláírása
(amennyiben a pályázó nem töltötte be a 18. életévét)

2. melléklet

Az ösztöndíj pályázatok értékelési rendszere
A pályázatok értékelése során a következők szerint kell eljárni:
Az összes benyújtott és a rendelet előírásainak megfelelt pályázat pályázói tanulmányi átlageredményét összeadjuk, majd az így kapott számmal a pályázat keretében egy félévre járó keretösszeget elosztjuk.
A fenti számítási képlet segítségével megkapjuk a 0,1-es átlagra vonatkozó egységösszeget, amelyet megszorzunk pályázónként az adott pályázó egyéni tanulmányi átlagával.
Az így kapott szám lesz a pályázó fél éves tanulmányi ösztöndíja.”
1

Az önkormányzati rendeletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 24. napjával.