Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2018. 04. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a termőföldek tulajdonosaira, földhasználóira.


2. § A képviselő-testület a mezőőri járulék mértékét 0 Ft-ban állapítja meg.


3. § Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.Nyírábrány, 2018. március 28.