Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2017. 01. 28

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya  Nyírábrány nagyközség közigazgatási területére, az e területen tevékenykedő háziorvosokra, fogorvosra, ügyeleti feladatot ellátó orvosokra, védőnőkre, valamint az iskola-egészségügyi ellátást végző orvosokra terjed ki.


2. § Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén háziorvosi, fogorvosi önálló orvosi tevékenység, - területi ellátási kötelezettséggel - és védőnői egészségügyi ellátási tevékenység csak személyesen, az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott körzetekben folytatható.


3. § Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén  területi ellátási kötelezettséggel folytatható háziorvosi tevékenység  a rendelet 1. mellékletében meghatározott két körzetben folytatható, melyek vegyes körzetek.


4. § (1)[1] Az alapellátásokhoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a Nyíracsád Község Önkormányzatával, a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattal, valamint a Fülöp Községi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp települések közigazgatási területére kiterjedő egy körzetet alkot.


(2)[2]


5. § Körzeti védőnői egészségügyi alapellátási feladat a rendelet 2. mellékletében meghatározott két körzetben folytatható.


6. § (1) Nyírábrány Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testülete – területi ellátási kötelezettséggel – egy fogorvosi körzetet hoz létre, mely fogorvosi körzethez tartozó települések: Nyírábrány és Fülöp települések teljes közigazgatási területe.


(2)[3] Nyírábrány nagyközség és Fülöp község közigazgatási területe fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy körzetet alkot.


7. § Az iskola-egészségügyi körzet Nyírábrány nagyközség teljes közigazgatási területét magában foglalja.


8. § (1) A rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 9/2002. (VII. 30.) önkormányzati rendelete. 


Nyírábrány, 2016. április 28.                                Nyíri Béla s. k.                                                                      Dr. Csősz Péter s. k.

                                 polgármester                                                                                   jegyzőA rendeletet kihirdetve:


Nyírábrány, 2016. április 29.                                                                                     Dr. Csősz Péter s. k.

                                                                                                                                       jegyző[1]

A rendelet szövegét a 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. január 28-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 28-tól