Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(Xll.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról


Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 21/A § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Nyírábrány nagyközség közigazgatási területén a Ktdtv. 11. §-ban meghatározott helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozóan szennyvízelvezetést alkalmazókra, környezethasználókra terjed ki.


A talajterhelési díj mértéke


2. §


(1) A talajterhelési díj számításának szabályait a Ktdtv. 12. § (1) bekezdése határozza meg.


(2) A talajterhelési díj alapját a Ktdt. tv. 12. § (2) bekezdése határozza meg.


(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. tv. 12. § (3) bekezdése határozza meg.


A talajterhelési díj bevallása, megfizetése


3. §


(1)   A talajterhelési díjat a környezethasználónak kell megállapítania, bevallani és megfizetni e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a tárgyévet követő március 31-ig.


(2)   Az a környezethasználó, aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, e rendeletben meghatározott vízmennyiség (átalány) alapján számítja ki a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét. Az így meghatározott átalány: 1 főre: 1 m3/hó.


(3)  A talajterhelési díjat a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata által vezetett - 61400014-11025966-00000000 talajterhelési díj beszedési számla javára kell megfizetni.


Adatszolgáltatási szabályok


4. §


A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője (a továbbiakban: közszolgáltató) a környezethasználó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a környezethasználók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével.


Ellenőrzési szabályok


5. §  1. Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a környezethasználók által benyújtott bevallások valódiságát. Az ellenőrzések során először a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a környezethasználók bevallásával.


  1. Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a környezethasználók eleget tettek-e bevallási, díj megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek.


Talajterhelési díjat csökkentő tényezők


6. §  1. Az ivóvízvezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel akkor lehet csökkenteni a talajterhelési díj mértékét, ha a környezethasználó a meghibásodás tényét bejelentette a közmű szolgáltató cégnek és a meghibásodás elhárítását, valamint az elfolyt vízmennyiséget a szolgáltató által kiállított dokumentummal megfelelően igazolni tudja.


  1. Továbbá akkor lehet csökkenteni a talajterhelési díj mértékét, ha a környezethasználó a szennyvíztározójából elszállíttatta a szennyvizet és ezt számlával igazolni tudja.


Díjkedvezmények, mentességek


7. §


Rászorultsági alapon teljes mértékben mentesülhet a talajterhelési díjfizetési kötelezettsége alól az a család, illetőleg egyedülálló személy aki(k) az alábbi feltételeknek együttesen megfelel(nek):

  1. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetében, annak 150 %-át.
  2. a mért vízmennyiség éves szinten nem haladja meg a 25 m3-t.


8. §


  1. 2014. évi talajterhelési díj bevallásától és fizetési kötelezettségétől mentesül az a személy, aki 2015. december 31-ig rácsatlakozik az ingatlanához tartozó szennyvízhálózatra és ezt a tényt a közműszolgáltatónál kiállított dokumentummal igazolni tudja.
  2. Mentesül továbbá az előző évi talajterhelési díj bevallásától és fizetési kötelezettségétől az a személy, aki február 28-ig rácsatlakozik az ingatlanához tartozó szennyvízhálózatra és ezt a tényt a közműszolgáltatónál kiállított dokumentummal igazolni tudja.


9.§


Záró rendelkezések

.

  1. Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


2. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 15/2004.  (IX.29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 8/2005.(IV.20.) és a 12/2012.(VI.25.) önkormányzati rendeletek.


1. melléklet a 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez


NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.


E.mail:  ado@nyirabrany.hu                       TELEFON:   52/208-001           FAX:   52/208-009   _________________________________________________________________________________________________________________________________


TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

.......... évről

Név (Környezethasználó):

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:

Lakcíme:


A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai (fogyasztási hely adatai)

Címe:


Szennyvízaknával rendelkezik:

Igen

Nem

A bevallási időszak

20     . év                            hó            naptól          20     . év                           hó            napig


Talajterhelési díj számítása


Az adó alapjának megállapítása

..............évben

1

A környezethasználó által fogyasztott teljes vízmennyiség

                 m3

2

Locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)

                 m3

3

Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség (vízszolgáltató igazolása alapján)

                 m3

4

Szennyvíztározóból elszállított számlákkal igazolt szennyvíz mennyisége

                 m3

5

Talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2. sor, 3. sor, 4. sorral)

                 m3

6

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke:

1.200 Ft/m3

7

Területérzékenységi szorzó Nyírábrány területén

1,5

8

Számított talajterhelési díj (5. sor x 6. sor x 7. sor)

               Ft

9

Önkormányzati kedvezmény (R.7.§)

                  Ft        

10

Fizetendő talajterhelési díj (8. sor – 9. sor)

                  Ft


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Dátum:……………………….

                                                                                                       …………………..

                                                                                                         aláírás