Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Hatályos: 2016. 04. 30

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre.


2. Fizetési módok


2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ának megfelelően a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.


(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


3. Készpénzelőleg felvétele


3. § (1) A Hivatal, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztár forgalom lebonyolítása érdekében.


(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek 30 napon belül el kell számolnia. Az elszámolás a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történik.


4. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése


4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények házipénztárából az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:


a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi kiküldetésnél útiköltség terítések,

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

l) jogcímtől függetlenül 100.000,- forint összegig történő egyéb kifizetés.


(2) Jogcímtől függetlenül a szervezet vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.


5. Záró rendelkezés


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyírábrány, 2016. április 28.                                 Nyíri Béla s. k.                                                                      Dr. Csősz Péter s. k.

                                  polgármester                                                                                  jegyző


A rendeletet kihirdetve:


Nyírábrány, 2016. április 29.                                                                                      Dr. Csősz Péter s. k.

                                                                                                                                       jegyző