Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2019. 10. 25 - 2020. 02. 16

Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szőkedencs községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26. ) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2. Jogosultság feltételei


2.§  (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig benyújtja.


(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást.


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg a 2.§ (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.


(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.


3.§ Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 mlehet.


4.§ A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, legkésőbb 2020. február 17. napjáig.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2020. február 17-én hatályát veszti.
                                       Komári József                                               dr. Babina Bernadett

                                         polgármester                                                             jegyző   
Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2019. október 25.


dr. Babina Bernadett

            jegyzőMellékletek