Sopronhorpács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (XII.11.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01

Sopronhorpács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (XII.11.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2016.01.01.

Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Sopronhorpács község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Sopronhorpács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján a következő helyi adókat vezeti be:

a.)Építményadó
b.)Helyi iparűzési adó
II. Fejezet

Építményadó

Adókötelezettség

3. § Az adókötelezettséget a Htv.11. §-a határozza meg.

Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

5. § (1) Lakás esetén 500 Ft/m2/év

(2) Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész: 180 Ft/m2/év

Adómentesség

6. § Mentes az adó alól a Htv.13. §- ban foglaltakon túl, a lakás és vele azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló építmény ha a lakásban az adóalany életvitelszerűen tartózkodik, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.

III. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

13. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az

adóalap 1,7 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv.

37. § (2) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 2000 Ft.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a Htv.,valamint az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2016.január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az építményadóról szóló 8/2009.(XII.15.) és a helyi iparűzési adóról szóló 15/2004.(XII.16.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.