Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 02. 27

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

 103.442.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft


103.442.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.


állapítja meg.

Ezen belül:

 • a működési célú bevétel                                                                   51.696.638 Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                            0 Ft-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                                    15.937.239 Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                                             50.475.000 Ft-ban

ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:                                               50.475.000 Ft-ban

 • a személyi juttatások kiadásait                                             18.041.000 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                             2.483.000 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                              23.314.000 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             1.310.000 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                            4.370.000 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                                700.857 Ft-ban
 • a finanszírozási kiadások összegét                                            256.143 Ft-ban

önként vállalt feladathoz kapcsolódó:                                                          0 Ft-ban


 • a személyi juttatások kiadásait                                                             0 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                                           0 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                                              0 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                           0 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                                          0 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                                           0 Ft-ban
 • a céltartalékot                                                                                       0 Ft-ban • a felhalmozási célú bevételt                                                             51.745.362 Ft-ban
 • ebből:
  • egyéb felhalmozási célú bevételek összegét                           5.727.000 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                    13.661.362 Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban

                                                                                                        

 • a felhalmozási célú kiadást                                                               52.967.000 Ft-ban
 • ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                         10.338.000 Ft-ban
  • felújítások összegét                                                              36.886.000 Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                                      0 Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban
  • felhalmozási célú tartalék összegét                                                      0 Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   5.743.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §


Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


700.857 Ft összegben,


      e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

3. §


A …/2020./……/ önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei helyébe a rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei lépnek.


Záró és egyéb rendelkezések


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

        Komári József sk.                                                                                   Török Csilla sk.

           polgármester                                                                                        címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Szőkedencs, 2021. február 25.Török Csilla sk.

címzetes főjegyző