Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15 - 2020. 07. 15

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

 83.455.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft


 83.455.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.


állapítja meg.

Ezen belül:

 • a működési célú bevétel                                                                   53.936.638 Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                            0 Ft-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                                    15.073.959 Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                                             53.949.000 Ft-ban

ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:                                               53.949.000 Ft-ban

 • a személyi juttatások kiadásait                                             18.896.000 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                             2.483.000 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                              24.655.000 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             1.000.000 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                            2.097.000 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                             4.561.857 Ft-ban
 • a finanszírozási kiadások összegét                                            256.143 Ft-ban

önként vállalt feladathoz kapcsolódó:                                                          0 Ft-ban


 • a személyi juttatások kiadásait                                                             0 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                                           0 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                                              0 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                           0 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                                          0 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                                           0 Ft-ban
 • a céltartalékot                                                                                       0 Ft-ban • a felhalmozási célú bevételt                                                             29.518.362 Ft-ban
 • ebből:
  • egyéb felhalmozási célú bevételek összegét                           5.727.000 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                    13.661.362 Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban

                                                                                                        

 • a felhalmozási célú kiadást                                                               29.506.000 Ft-ban
 • ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                           6.867.000 Ft-ban
  • felújítások összegét                                                              16.912.000 Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                                      0 Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban
  • felhalmozási célú tartalék összegét                                                      0 Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   5.727.000 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület összesen 28.753.602 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint.


2. §


Az1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 28.753.602 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.


3. §


Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


4.561.857 Ft összegben,


e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.


4. §


Az 1/2020.(II.25.)önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei helyébe a rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. mellékletei lépnek.Záró és egyéb rendelkezések


5. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Komári József                                                                                               Török Csilla

polgármester                                                                                                 címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Szőkedencs, 2020. július 14.


Török Csilla

címzetes főjegyző