Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (IV.9.) önkormányzati rendelete

a húsvéti ünnepekre vonatkozó kijárási korlátozásokról

Hatályos: 2020. 04. 09 - 2020. 04. 12

Szőkedencs Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről 40/2020.(III.11.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020.(IV.9.)Korm. rendelet 3.§.-ában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:


1.§.2020.év április 9.nap 24 órától 2020.év április hó 13.napján 24 óráig csak az alábbi személyek léphetnek be Szőkedencs település közigazgatási területére:

a.) állandó lakóhellyel rendelkezők

b.) tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcím) rendelkezők

c.) életvitelszerűen a településen tartózkodók

d.) a települések élők közvetlen családtagjai

2.§.


A rendelkezések betartását a Rendőrség segítségével a Szőkedencsi Tűzoltó és Polgárőr egyesület ellenőrzi.

3.§.


(1) Az e rendelet alapján kiszabható helyszíni pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer, a legmagasabb ötvenezer forint lehet.

(2) Amennyiben a megszegővel szemben feljelentést kezdeményeznek, úgy a kiszabható pénzbírság  legalacsonyabb összege ötezer, legmagasabb összege ötszázezer forint lehet.

4.§.


E rendelet 2020.év április hó 9-én 24 órakor lép hatályba és 2020.év április hó 13.napján 24 órakor hatályát veszti.


Komári József   sk.                                                                                                                                Török Csilla sk.

polgármester                                                                                                                                          címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Szőkedencs, 2020. április 9-én 10,00 órakor.Török Csilla sk.

címzetes főjegyző