Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 11 - 2020. 12. 12

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.12.11.

Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Szentistván nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 6. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 12. napjával.