Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg,ezen belül:a működési célú bevétel 64.436.000 Ft-ban, ebből:finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,előző évi pénzmaradványt 21.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 49.317.000 Ft-ban, ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 49.317.000 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 19.141.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 2.267.000 Ft-ban,a dologi kiadásokat 17.463.770 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 4.193.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.810.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban,a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban,az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 8.864.000 Ft-ban, ebből:egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.184.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,a felhalmozási célú kiadást 23.803.000 Ft-ban, ebből:intézményi beruházások összegét 6.077.000 Ft-ban, felújítások összegét 16.706.000 Ft-ban, kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban.egyéb felhalmozási kiadások összegét 1.020.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 21.543.832 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.543.832 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.810.000 Ft összegben, a 12. melléklet szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
  • b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

  • a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  • b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  • c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  • d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 2/2021.(II.25.)polgármesteri döntésével elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.