Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 12. 20

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

2021.02.26.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 73.120.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg,ezen belül:a működési célú bevétel 64.436.000 Ft-ban, ebből:finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,előző évi pénzmaradványt 21.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 49.317.000 Ft-ban, ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 49.317.000 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 19.141.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 2.267.000 Ft-ban,a dologi kiadásokat 17.463.770 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 4.193.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.810.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban,a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban,az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 8.864.000 Ft-ban, ebből:egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.184.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,a felhalmozási célú kiadást 23.803.000 Ft-ban, ebből:intézményi beruházások összegét 6.077.000 Ft-ban, felújítások összegét 16.706.000 Ft-ban, kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban.egyéb felhalmozási kiadások összegét 1.020.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 21.543.832 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.543.832 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.810.000 Ft összegben, a 12. melléklet szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig

b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 2/2021.(II.25.)polgármesteri döntésével elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei


Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közvilágítás

Háziorvosi alapellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekétkeztetés

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Adatok forintban!

Működési cél

összeg

Költségvetési maradvány

21 543 832

Működési cél összesen

21 543 832

Felhalmozási cél

összeg

Költségvetési maradvány

Felhalmozási cél összesen

0

Mindösszesen

21 543 832

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban!

Tény
2020.12.31.

2021. évi
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

32 629 263

42 892 168

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 642 813

27 840 745

Önkormányzatok működési támogatásai

5 461 503

11 090 745

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3 296 383

8 785 745

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

132 720

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 000 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 400

35 000

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 181 310

16 750 000

2. Közhatalmi bevételek

13 012 075

12 702 000

Vagyoni típusú adók

1 789 703

1 700 000

Értékesítési és forgalmi adók

11 220 757

11 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

1 615

2 000

3. Működési bevételek

2 974 375

2 349 423

Készletértékesítés ellenértéke

1 277 500

1 200 000

Szolgáltatások ellenértéke

564 050

560 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

174 970

170 000

Tulajdonosi bevételek

339 126

324 000

Ellátási díjak

293 650

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

Kamatbevételek

33

0

Egyéb működési bevételek

325 046

95 423

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

37 601 047

8 684 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 574 388

7 184 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

27 574 388

7 184 000

7. Felhalmozási bevételek

4 300 000

1 500 000

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

4 300 000

1 500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Kamatbevételek

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 726 659

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5 726 659

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

70 230 310

51 576 168

9. Maradvány igénybevétele

29 598 601

21 543 832

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 598 601

21 543 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

442 230

0

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

30 040 831

21 543 832

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

100 271 141

73 120 000

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

43 303 974

48 874 770

Kötelező feladatok

43 303 974

48 874 770

Személyi jellegű kiadások

18 391 814

19 141 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 340 084

2 267 000

Dologi jellegű kiadások

16 940 679

17 463 770

Ellátottak pénzbeli jutattásai

1 280 000

1 000 000

Egyéb működéi célú támogatások

4 351 397

9 003 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

Egyéb működéi célú támogatások

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

35 167 192

23 803 000

Kötelező feladatok

35 167 192

23 803 000

Beruházás

7 564 888

6 077 000

Felújítás

21 859 865

16 706 000

Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre

15 780

1 020 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása
ÁHT-n kívülre

5 726 659

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Beruházás

0

0

Felújítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

78 471 166

72 677 770

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

256 143

442 230

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

256 143

442 230

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

78 727 309

73 120 000

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021. évi előirányzat

Asztal+pad Dózsa u. 16.

1 470 000

Eszköz beszerés közfoglalkoztatás

4 416 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

191 000

Összesen

6 077 000

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021. évi előirányzat

Dózsa u. 16. épület fellújítás

14 268 000

Hivatal felújítás

2 438 000

Összesen

16 706 000

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

Szociális, rászorultsági ellátáts

1 350 000

1 070 000

Bursa

70 000

70 000

Települési támogatás

900 000

1 000 000

Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás


380 000


0

Mindösszesen

1 350 000

1 070 000

8. melléklet

Létszám-előirányzat
Adatok főben!


Költségvetési szerv

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

9. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

Átlaglétszám

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

10 fő

10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

10

10. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Adatok foritnban!

Sor- szá m


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2022.

2023.

2024.

1

Helyi adók

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

-


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

32 629 263

42 892 168

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 642 813

27 840 745

Közhatalmi bevételek

13 012 075

12 702 000

Működési bevételek

2 974 375

2 349 423

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

37 601 047

8 684 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 574 388

7 184 000

Felhalmozási célú bevételek

4 300 000

1 500 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről

5 726 659

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

70 230 310

51 576 168

Maradvány igénybevétele

29 598 601

21 543 832

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 598 601

21 543 832

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

442 230

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 040 831

21 543 832

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

100 271 141

73 120 000

KIADÁSOK

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

43 303 974

48 874 770

Személyi jellegű kiadások

18 391 814

19 141 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 340 084

2 267 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

16 940 679

17 463 770

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 280 000

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

4 351 397

9 003 000

Felhalmozási célú

35 167 192

23 803 000

Beruházások

7 564 888

6 077 000

Felújítások

21 859 865

16 706 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 742 439

1 020 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

78 471 166

72 677 770

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

256 143

442 230

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

256 143

442 230

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

78 727 309

73 120 000

12. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Adatok forintban!

Feladat

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék4 810 000Képviselő-testület

2

Általános tartalék

3

Általános tartalék összesen

4 810 000

null4

5

Céltartalék összesen

6

Tartalékok összesen

4 810 000

13. melléklet

Közvetett támogatások

Adatok forintban!

Tény 2020.12.31.

2021. évi előirányzat

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján

Gépjárműadó mentesség

170 085

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

21 045

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján

149 040

0

Mindösszesen

170 085

0

14. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú

0

tartozások működési célú

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0