Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 26


Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

 82.696.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft


 82.696.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft.


állapítja meg.

Ezen belül:

 • a működési célú bevétel                                                                   53.537.638 Ft-ban

ebből:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                            0 Ft-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                                    15.073.959 Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                                             54.387.000 Ft-ban

ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó:                                               54.387.000 Ft-ban

 • a személyi juttatások kiadásait                                             18.896.000 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                             2.483.000 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                              24.631.000 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             1.120.000 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                            1.890.000 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                             5.110.857 Ft-ban
 • a finanszírozási kiadások összegét                                            256.143 Ft-ban

önként vállalt feladathoz kapcsolódó:                                                          0 Ft-ban


 • a személyi juttatások kiadásait                                                             0 Ft-ban
 • a munkaadó terhelő járulékokat                                                           0 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                                                              0 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                           0 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                                          0 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                                           0 Ft-ban
 • a céltartalékot                                                                                       0 Ft-ban • a felhalmozási célú bevételt                                                             29.158.362 Ft-ban
 • ebből:
  • egyéb felhalmozási célú bevételek összegét                           5.700.000 Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                                    13.661.362 Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                                                       0 Ft-ban

                                                                                                        

 • a felhalmozási célú kiadást                                                               28.309.000 Ft-ban
 • ebből:
  • intézményi beruházások összegét                                           5.697.000 Ft-ban
  • felújítások összegét                                                              16.912.000 Ft-ban
  • kormányzati beruházások összegét                                                      0 Ft-ban
  • lakástámogatás összegét                                                                       0 Ft-ban
  • felhalmozási célú tartalék összegét                                                      0 Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                 5.7000.000 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület összesen 28.735.321 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések


5. §


A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 28.735.321 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése


6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 Ft összegben,


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


5.110.857 Ft összegben,


      e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások


8. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok


9. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


II.


A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §(1)  A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

                   a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 500 e Ft értékhatárig

                   b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 500 e Ft értékhatárig


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.


11. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §


(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


14. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése


15. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések


16. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 10/2020.(II.25.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.