Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) számú önkormányzati r e n d e l e t e Szőkedencs Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 07. 16 - 2019. 07. 16

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) számú önkormányzati r e n d e l e t e Szőkedencs Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1

2019.07.16.

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § Szőkedencs Község Önkormányzati Képviselő-testülete Szőkedencs Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.24.) számúönkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi.

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szőkedencs, 2019. július 15.
Komári József Dr. Árvai Tibor
polgármester aljegyző
Záradék:
Ezen rendelet Szőkedencs községben a helyben szokásos módon 2019. július 15. napján kihirdetésre került.
Szőkedencs, 2019. július 15.
Dr. Árvai Tibor
aljegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 17. napjával.