Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017. (IX.12.) önkormányzati rendeletet módosító 10/2019. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 01

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Szőkedencs Községi Önkormányzat közigazgatási területe, Csákány Községi Önkormányzat, Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (­Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével), Somogysámson Községi Önkormányzat, Sávoly Községi Önkormányzat és Szőkedencs Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.


2.§


Hatályát veszti: a Rendelet 2. § (3) bekezdése.


3.§


Ez a rendelet, 2019. szeptember 1-én lép hatályba.
                      Komári József                                                                   Dr. Árvai Tibor

                       polgármester                                                                        aljegyzőZáradék:


A rendelet 2019. július 15. napján kihirdetésre került.


Szőkedencs, 2019. július 15.


                                                                                                   Dr. Árvai Tibor

                                                                                                        aljegyző