Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30 - 2020. 10. 31

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


(1) Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

842.879 eFt bevétellel

842.879 eFt kiadással

ezen belül
állapítja meg.

(2) A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:


  1. a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:

működési bevétel                               60.377 eFt, melyből

finanszírozási bevétel,                       56.658 eFt

felhalmozási bevétele                                 0 eFt,

működési költségvetésének kiadása 60.377 eFt,

felhalmozási kiadása                                  0 eFt.


  1. a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése:

 működési bevétele                            62.533 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        62.454 eFt

felhalmozási bevétele                             198 eFt, mely finanszírozási bevétel,

működési költségvetési kiadása        62.533 eFt,

felhalmozási kiadása                               198 eFt.


  1. az Önkormányzat költségvetése:

működési bevétele                             315.599 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        32.800 eft

felhalmozási bevétele                        404.172 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        176.064 eFt (előző évi maradvány),

működési költségvetés kiadása         329.085 eFt, melyből

finanszírozási kiadás                          126.212 eFt és

tartalék                                                 15.547 eFt,

felhalmozási kiadása                          390.686 eFt.


2. §  1. A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8 melléklete lép.


3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020-as költségvetési évre kell alkalmazni.
  2. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Derekas Sándor                                                                   Dobóné Koncz Judit

    jegyző                                                                                      polgármester


Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon Szentistván nagyközség Önkormányzata hirdető táblájára történő kifüggesztés útján kihirdettem

Szentistván, 2020. október 29.

                                                                                                      Derekas  Sándor

                                                                                                                jegyző