Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 09 - 2021. 02. 10

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.02.09.

Szentistván Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Szentistván nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § .

Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: "R") 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.§ Az adó mértéke az iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.

2. § .

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 10. napjával.