Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30 - 2020. 10. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 14/A.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmet minden év augusztus 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A benyújtási határidő jogvesztő.  A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást. 


                                                                           2.§


Az „R” az alábbi 15/A. §-al egészül ki:


15/A.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a családok téli fűtési költségeinek enyhítésére a Szentistván nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett lakcímen élő tulajdonosok / bérlők részére évente egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) Egy ingatlanra vonatkozóan, az azonos lakcímmel rendelkezők esetében csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani.

 (3) A támogatás feltétele, hogy az azonos lakcímen lakók egy főre jutó jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A jövedelmi viszonyokra vonatkozóan az ügyfél nyilatkozatán túl az Önkormányzat más dokumentumot nem kérhet.  

(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.3. §


Az „R” az alábbi 19/A. §-al egészül ki.


19/A. §. (1)  Az önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistván nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett lakcímen élő 65. életévét az adott évben betöltő, illetve a 65 évnél idősebb, rászoruló lakosok részére, idősek napja alkalmából, évi egyszeri, természetbeni támogatást nyújthat.

(2) A támogatás feltétele, hogy a rászoruló családjában az egy főre jutó jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A jövedelmi viszonyokra vonatkozóan az ügyfél nyilatkozatán túl az Önkormányzat más dokumentumot nem kérhet. 

(3) A támogatás odaítéléséről és a jogosultak részére történő eljuttatásáról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.


                                                                          4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.       Dobóné Koncz Judit                                            Derekas Sándor

              polgármester                                                        jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon Szentistván nagyközség Önkormányzata hirdető táblájára történő kifüggesztés útján kihirdettem.                                                                                               Derekas Sándor

                                                                                                      jegyző


Szentistván, 2020. október 29.