Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11 - 2021. 12. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


  1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét

777.598 e. Ft bevétellel

                            777.598 e. Ft kiadással,      ezen belül:
állapítja meg.

3.  §.

A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül


  1. a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:

működési bevétel                               57.774 eFt, melyből

finanszírozási bevétel,                       57.288 eFt

felhalmozási bevétele                                 0 eFt,

működési költségvetésének kiadása  57.774 eFt,

felhalmozási kiadása                                  0 eFt.


  1. a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése:

 működési bevétele                            68.645 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        68.645 eFt

felhalmozási bevétele                             200 eFt, mely finanszírozási bevétel,

működési költségvetési kiadása        68.645 eFt,

felhalmozási kiadása                               200 eFt.


  1. az Önkormányzat költségvetése:

működési bevétele                             294.855 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        29.745 eft

felhalmozási bevétele                        326.379 eFt, melyből

finanszírozási bevétel                        326.379 eFt (előző évi maradvány),

működési költségvetés kiadása         311.881 eFt, melyből

finanszírozási kiadás                         132.321 eFt és

tartalék                                                 12.919 eFt,

felhalmozási kiadása                          326.179 eFt.


(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.


(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.


(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.


(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.


(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. mellélet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.


(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak  jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladata nincs.  1. §.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.


(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.


(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.


(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a  polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.


(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.


(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.


(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


  1. §.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


  1. §

Záró és vegyes rendelkezések


(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.


(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.


(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.


(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.


(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2021. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.


(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2021. évre vonatkozóan 46.380,- forint.


(8) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2021. évi költségvetési évre kell alkalmazni.


                        Dobóné Koncz Judit                                                           Derekas Sándor

                            polgármester                                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2021.03.10.napján kihirdetésre került.          

                                                                                                Derekas Sándor

                                                                                                      jegyző