Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról szóló

Hatályos: 2018. 01. 01

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, 26. §-ában, valamint a 43. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: [1]

A rendelet célja


1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése adómegállapítási joga keretében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedő hatállyal a magánszemély kommunális adóját vezeti be határozatlan időre.

Az adókötelezettség és az adó alanya


2. § Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló törvény 24. és 25. §-ában foglaltak az irányadók.

Az adó mértéke

 3. §[2] Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28.500,- Ft.

Adómentesség


4. § (1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól

a) az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak, vagyoni értékű jog jogosítottjának (továbbiakban: tulajdonos) építményadó fizetési kötelezettsége keletkezik,

b) a helyi adókról szóló törvény szerinti telek,

c)[3] az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos), vagy amelyre bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja (több jogosult esetében legalább az egyik jogosult) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

d) a magánszemély tulajdonában álló egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

e) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik jogosult) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

f) az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője az érintett adótárgy után.

(2)[4] Mentes a magánszemély kommunális adója bevallás benyújtási kötelezettség alól az a magánszemély adóalany, akit magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség nem terhel.

Záró rendelkezések


5. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezései az irányadók.

(3) 2015. adóévben a magánszemély kommunális adójáról szóló adóbevallás benyújtásának határideje 2015. augusztus 15. napja.

(4) 2015. adóévben az adóhatóság által a második félévre kivetett magánszemély kommunális adóját az adózónak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetnie.

(5) A 37/2015.(XI.27.)önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2016. január 1. napján lépnek hatályba.

(6) A 33/2016.(XI.25.)önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2017. január 1. napján lépnek hatályba

(7) A 33/2017.(XI.23.)önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2018. január 1. napján lépnek hatályba.Dr. Kovács Gábor sk.                                               Balaicz Zoltán sk.

jegyző                                                              polgármester 

[1]

A 32/2017.(XI.23.) önk. rend. mód.

[2]

A 33/2016.(XI.25.) önk. rend. 1. § mód.

[3]

A 33/2016.(XI.25.) önk. rend. 1. §  (1) bek. mód.

[4]

A 33/2016.(XI.25.) önk. rend. 1. §  (2) bek. mód.