Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 09 - 2021. 02. 10

Szentistván Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Szentistván nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §

Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: „R”) 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§. (1) E rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben amennyiben az eljárás más hatóság hatáskörébe nem tartozik százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A bírság - amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak - ismételten, többször is kiszabható.  

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét;

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

  1. §

A ”R” 14.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

3.  §.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


            Dobóné Koncz Judit                                               Derekas Sándor                     

                        polgármester                                                         jegyző


A rendeletet Szentistván Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján történő elhelyezés útján 2021. 02. 08 napján kihirdettem.


Szentistván, 2021. február 08.


                                                                                          Derekas Sándor

     jegyző