Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló

Hatályos: 2021. 02. 12


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §, 7. § és 15. §-ában, valamint a 43. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

A rendelet célja


1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése adómegállapítási joga keretében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedő hatállyal építményadót vezet be határozatlan időre.

Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. tanműhely: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott iskolai tanműhely, valamint a 2. § 50. pontjában meghatározott kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely. 

2. új építésű építmény: saját beruházás keretében, saját használatra az alapozástól kezdődően teljes egészében újonnan felépített, bővítéssel létrehozott, meglévő épület lebontását követően újjáépített épület, épületrész, bővítmény.

3. magánszemély üzleti célt szolgáló építménye: olyan magánszemély tulajdonában álló épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelem szerzése érdekében létesít, használ, hasznosít vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.[1][1]  36/2015.(XI.27.)önkormányzati rendelet 1.§mód.

Az adó alapja


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó mértéke4. § (1)[2] Az adó évi mértéke – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóalap után 900 Ft/m2.


(2)[3] Az adó évi mértéke a tényleges használati mód alapján pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, biztosítási, távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) céljára használt, hasznosított épület, épületrész, játékkaszinóként vagy kártyateremként üzemeltetett, valamint a pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén 1.840 Ft/m2.

(3)[4] Az adó évi mértéke a 3.500 m2 –t meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi célra használt, hasznosított építmény esetén 1.840 Ft/m2.


(4) Az adó évi mértéke tanműhely esetén 0 Ft/m2.

(5)[1]Az adó évi mértéke új építésű építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított első két adóévben 0 Ft/m2.

(6)[2] Az adó évi mértéke az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon szereplő padlás vagy pince esetén 600 Ft/m2.

(7)[1] Az adó évi mértéke a kereskedelmi egység fajtájú építményeken belül a csárda, bisztró, borozó, söröző, étterem, cukrászda jellegű építmények, és a szállásépületek fajtájú építmények esetében 525 Ft/m2.[1] A 4/2021. (II.11.) önk. rend. 1. § iktatta be.[1] Hatályon kívül helyezte a 25/2020. (VII.31.) önk. rend. 2. § a) pontja.


[2] A 31/2017.(XI.23.) önk. rend.  1. § (3) bek. iktatta be.

[3] A 31/2017.(XI.23.) önk. rend.  1. § (3) bek. iktatta be.

Adómentesség


5. §

(1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló kizárólag lakás céljára használt lakás, kizárólag gépkocsi tárolására használt garázs, zártkerti ingatlanon lévő nem üzleti célt szolgáló építmény, valamint a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt nem szolgáló minden egyéb építmény.

(2) Mentesül az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit építményadó fizetési kötelezettség nem terhel.


Záró rendelkezések


6. § (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezései az irányadók.

(3) 2015. adóévben az adóköteles ingatlanokról az adóbevallás benyújtásának határideje 2015. augusztus 15. napja.

(4) 2015. adóévben az adóhatóság által a második félévre kivetett építményadót az adózónak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetnie.

(5) A 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2016. január 1. napján lépnek hatályba.

(6) A 32/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2017. január 1. napján lépnek hatályba.

(7) A 31/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2018. január 1. napján lépnek hatályba.[5]

(8) A 25/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2020. augusztus 1. napján lépnek hatályba. A módosító rendelet 2. § -át 2020. július 15. napjától kell a fennálló adókötelezettségre alkalmazni.

(9) A 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2021. február 12. napján lépnek hatályba. A rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napjától fennálló adókötelezettségre kell alkalmazni.                        Dr. Kovács Gábor sk.                                               Balaicz Zoltán sk.

             jegyző                                                              polgármester

[1]

A 25/2020. (VII.31.) önk. rend. 1. § mód.

[2]

A 31/2017.(XI.23.) önk. rend.  1. § (2) bek. mód.

[5]

A 25/2020. (VII.31.) önk. rend. 2. § b) pont mód.