Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal, határozatlan időre

a) magánszemély kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót

vezetett be.

2. §


(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a Htv. szerinti tartalommal kell értelmezni.

(2) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. fejezet

Az egyes adókra vonatkozó rendelkezések


1. Magánszemély kommunális adója


3. §


A magánszemély kommunális adójának évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2.000 Ft.

4. §


Mentes a magánszemély kommunális adója alól

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanon lévő építmény kivételével,

b) a telek.

2. Helyi iparűzési adó


5. §


A helyi iparűzési adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évente az adóalap 1,5 százaléka,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft.


III. fejezet

Záró rendelkezések


6. §


E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

7. §


Hatályát veszti a helyi adóról szóló 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet.


Varga, 2020. szeptember 23.Lukácsné Lembach Anita                                                                 Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve.

2020. szeptember 25.


Dr. Kajdon Béla

jegyző