Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a téli szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeiről

Hatályos: 2020. 10. 30 - 2021. 03. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el: 

                                                               l. §

(1) A rendelet hatálya a Szentistván Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett lakcímén élő állampolgárokra terjed ki.

(2)  A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

(3)  Szentistván Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás formájában nyújtott támogatásként barnakőszenet biztosít.

(4) A támogatás megállapítható azon kérelmező részére, aki széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és akinek esetében a háztartás együtt élő tagjait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) olyan felnőttek esetében akik 18 év alatti gyermeket nem nevelnek:        80.000,- Ft/fő     jövedelemhatárt

b) olyan felnőttek esetében akik 18 év alatti gyermeket(eket) nevelnek:         90.000,- Ft/fő     jövedelemhatárt

c) egyedül élő esetében                                                                                 110.000,- Ft/fő     jövedelemhatárt

d.) Jövedelemhatárra tekintet nélkül jogosult a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező és lakását szénnel fűtő, szentistváni lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező Szentistvánon életvitelszerűen egyedül élő 75. életévét betöltött, szentistváni lakos.

(5) A (4)  bekezdéstől eltérően méltányossági jogkörben jövedelemhatárra tekintet nélkül, környezettanulmány alapján támogatás állapítható meg a krízishelyzetben lévő kérelmező részére, akiknek lakása fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésére és emiatt élete, testi épsége súlyos veszélynek van kitéve.

(6) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők jogosultak, akiknek lakásuk fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre.

2. §

(1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik.

(2) A kérelmeket benyújtani legkésőbb 2020. november 15. napjáig lehet a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal szentistváni szociális ügyintézőjéhez. A megjelölt határidő jogvesztő, tehát az időpontot követően kérelem nem nyújtható be.

(3) Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani.

(4) Az Önkormányzat a kérelmező részére biztosított tüzelőanyagért, illetve annak kiszállításáért ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett kérelmek alapján – a rendelkezése álló mennyiségi keret figyelembevételével - a képviselőtestület a benyújtási határidőt követő 15 napon belül dönt.

(6) Egy kérelmező részére maximum a Belügyminisztérium által kiírt pályázatban meghatározott mennyiségű támogatás állapítható meg.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

                              Dobóné Koncz Judit                                       Derekas Sándor

                                   polgármester                                                       jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon Szentistván nagyközség Önkormányzata hirdető táblájára történő kifüggesztés útján kihirdettem.

Szentistván, 2020. október 29.

   Derekas Sándor

            jegyző
Mellékletek