Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 25 - 2018. 01. 26

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§        Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás összege – az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatósági kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó települési támogatás kivételével – alkalmanként legfeljebb 100.000 forint.”


2.§        Az Ör. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás havi összege 5.000 Ft.”


3.§        Az Ör. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.”


4.§        Az Ör. 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (4) A bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás összege alkalmanként legfeljebb 15.000 Ft.”


5.§        Az Ör. 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ (1)  Rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.”


6.§        Az Ör. 12.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (4) A (1) bekezdésben szabályozottak szerint megállapított települési támogatás összege 30.000,- Ft.”
7.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. január 24. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző