Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.9.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2014. 09. 10- 2016. 07. 07

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.9.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

2014.09.10.

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Aszófő Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) Aszófő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Aszófő Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére.

b) a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra, és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Aszófő Község közigazgatási területén a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni.

(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a Közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötlezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

4. § (1) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások,

e) a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,

f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 éves időtartamra szólhat.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó és üdülőingatlanonként legalább 50 liter / hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.

(3) A szokásos mennyiségen felül keletkező települési hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül - 50-60, 80 és 110-120 literes – emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

(4) Minden lakó vagy üdülőingatlan ingatlanhasználója köteles a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű gyűjtő edényt saját költségén beszerezni, használni.

(5) Üdülő ingatlan esetén a gyűjtő edényt, hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be, vételára a csomag megvásárlásakor fizetendő.

A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

5. § (1) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok , melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.

(2) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, az önkormányzattal.

6. § (1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani

(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a szállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet települési hulladékot kitenni.

(4) A szállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helye n történik.

(5) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(7) Szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(8) A Közszolgáltató köteles a gyűjtő edények kiürítését gondosan végezni. A gyűjtő edényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(9) A szállító jármű személyzete a gyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(10) Tilos a gyűjtő edények tartalmának válogatása. Tilos a gyűjtő edényben mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan települési hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(11) A gyűjtő edény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlan használó szükség szerint köteles gondoskodni.

7. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.

Díjfizetés

8. § (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató vagy megbízottja szedi be.

9. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta történik.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díját a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlan használó köteles megfizetni.

(3) Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel:

a) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

b) Beépítetlen telek, romos, tehát lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

c) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén a 11. §-ban szabályozottak szerint.

(2) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén is az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.

A közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) A lakó vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól.

(2) A mentesség igényelhető:

a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással.

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránt kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

Lomtalanítás, zöldhulladék

12. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett időpontban, térítés mentesen gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) hulladékká vált gumiabroncs

c) gépjárműroncs

d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék

e) veszélyes hulladék

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

h) kerti biohulladék

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100 kg/ingatlan mennyiséget.

(5) A lomhulladék a közsszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezhető ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadáloyzza, a szállítójármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A balatonfüredi térségi komposztáló telepre Aszófő község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás és nincs díjfizetési tartozása.

Adatvédelem, adatkezelés

13. § (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(6) Aszófő Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának és érvényesítésének érdekében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok kezelésére azon időszak alatt ameddig az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésben meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.

(7) A Közszolgáltató a 13. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1a) Hatályát veszti Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete.