Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (II.27.) Ör. számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28

Ebes községi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed:

                  a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

                  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.

Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. §.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 725.075 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 725.075 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 709.584 e Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 68.749 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 49.062 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 128.957 e Ft.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 61,25 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(8) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 20 fő.


(9) Az önkormányzat az általa irányított Benedek Elek Óvodánál 2017. évben önálló intézményi közfoglalkoztatást szervez, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza

(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg

(14) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(15) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(16) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza

(17) A képviselő testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4. §.


(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

         Intézményi működési bevételek                                             99.566 e Ft

         Önkormányzat sajátos működési bevételei                           352.600 e Ft

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   17.872 e Ft

         Támogatások, kiegészítések                                               137.920 e Ft

         Támogatás értékű bevételek                                                  13.735 e Ft

         Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                              0 e Ft

         Működési célú átvett pénzeszközök                                         6.136 e Ft

         Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele                                 81.755 e Ft

         Finanszírozási bevételek                                                              0 e Ft

  

2.) Kiadások

          Működési kiadások                                                               239.177 e Ft

          Felhalmozási célú kiadások                                                  238.129 e Ft

          Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.                            231.278 e Ft

   Általános tartalék                                                                     1.000 e Ft


(2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

   Intézményi működési bevétel                                                      800 e Ft     

         Önkormányzati támogatások                                                  67.949 e Ft

2.) Kiadások

        Működési kiadások                                                                  68.549 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                          200 e Ft


(3) Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek           

         Intézményi működési bevételek                                             11.271 e Ft

         Önkormányzati támogatások                                                  37.791 e Ft

2.) Kiadások

        Működési kiadások                                                                  49.062 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                              0 e Ft

(4) Benedek Elek Óvoda 2017.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek   

     Intézményi működési bevételek                                                    3.420 e Ft

    Önkormányzati támogatás                                                          125.537 e Ft


2.)Kiadások

    Működési kiadások                                                                   128.957 e Ft

    Felhalmozási célú kiadások                                                                 0 e Ft


(6) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazzák.

5. §.


(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek támogatását a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési előirányzatokat célonként a 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §.


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7. §.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.

9. §.

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

10. §.


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 2016. évi egyéb pénzmaradványa felhasználásáról a Képviselő- testület külön rendeletben dönt.

(4) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

Záró rendelkezések

12.§.


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző