Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017(XII.4.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016 (XI.7.) .önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017(XII.4.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016 (XI.7.) .önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Litka Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016 (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016 (XI.7.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződés hatályosulását követő naptól, de legkorábban 2018.január 01. napjától a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett létesítmények, eszközök és berendezések üzemeltetésére, továbbá – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra kiterjed, különösen:

a) a települési hulladék közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére;

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban állandó járat szerinti, és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére;

c) a zöldhulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban történő gyűjtése

d) a háztartási üveghulladék az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákban történő házhoz menő rendszerű gyűjtésére

e) a lomhulladék évente két alkalommal, egyedi házhoz menő - lakossági fogyasztó által történő megrendelés alapján - rendszerben történő gyűjtésére;

f) a veszélyes és nem veszélyes, települési hulladék, zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére;

g) átrakóállomás és hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére;

h) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására;

i) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék kezelésére, előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására

terjed ki.

(3) Az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése nem minősül a közszolgáltatás körében ellátandó feladatnak.

(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét

- a MIREHUKÖZ Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhelye: 3518 Miskolc,Erenyő u.1. KÜJ: 103165710);
- a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz, KÜJ: 103214177),
- ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. KÜJ: 103212667)
mint alvállalkozók bevonásával végzi.
(5) Az alvállalkozók hulladékgazdálkodási tevékenysége, nem veszélyes települési illetve elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállítására és gyűjtésére kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.
(6) Az alvállalkozók által végzett tevékenységek, a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: min.60 %.

2. § Az Ör. 4. § (2) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § (2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a változást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást, illetve megfelelő módon értesíti az ingatlanhasználókat.

(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles az önkormányzatot legalább 8 nappal az első módosult szállítási napot megelőzően tájékoztatni, az önkormányzattal egyeztetni, majd a szolgáltatást igénybe vevőket értesíteni.

3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdés első mondata „zsákot” szövegrésze helyébe „hulladékgyűjtő zsákot” szöveg lép.

4. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki.

6. § (2) … Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

5. § Az Ör. 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A települési hulladék átadása az ingatlanhasználó saját tulajdonában lévő, a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű

- 60 literes MSZ EN 840
- 80 literes MSZ EN 840
- 120 literes MSZ EN 840-1
- 240 literes MSZ EN 840-1
- 770 literes MSZ EN 840-2, 840-3
- 1100 literes MSZ EN 840-2
a közszolgáltató egyedi jelölésével ellátott hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölésével ellátott és a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik. Utóbbi esetében az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megakadályozza a szóródást, a rovarok és rágcsálók elszaporodását, valamint, hogy illetéktelen személyek vagy állatok hozzáférését.

6. § Az Ör. 7. § az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

7. § (1a) A rendszeresített edényzetben elhelyezhető települési hulladék súlya:

- 60 l-es esetében legfeljebb 15 kg
- 80 literes esetében legfeljebb 17 kg
- 120 l-es esetében legfeljebb 27 kg
- 240 l-es esetében legfeljebb 50 kg
- 770 l-es esetében legfeljebb 175 kg
- 1100 l-es esetében legfeljebb 250 kg
lehet.

7. § Az Ör. 7. § az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

7. § (3a) Amennyiben az ingatlanhasználó a saját maga vásárolt, a szerződésében rögzítettől eltérő méretű, formájú hulladékgyűjtő edényzetet alkalmaz, de az edényzet gépi ürítésre alkalmas, a közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi és a közszolgáltatási díjszámlázásra az alkalmazott hulladékgyűjtő edényzethez legközelebb álló - ha két edénymérethez is mérhető, akkor a nagyobb űrméretű - , jelen rendeletben nevesített, rendszeresített edényméret alapján történik.

8. § Az Ör. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulladék átadása a közszolgáltató által rendszeresített 120 literes zsák, illetve szelektív gyűjtőedényzet igénybevételével történik.

9. § Az Ör. 7. § (6) bekezdés „hulladék gyűjtő zsák” szövegrésze helyébe „többlethulladék gyűjtő zsák” szöveg lép.

10. § Az Ör. 8. § (1) bekezdés az alábbi mondattal egészül ki:

8. § (1) … Az ürítést követően az edényzetnek a közterületről történő eltávolítása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

11. § Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül, az ingatlanhasználóval egyeztetetten házhoz menő rendszerben– gondoskodik.

(2) A lomtalanítás az ingatlanhasználók – társasházak és lakásszövetkezetek esetében a törvényes képviseletre jogosult – személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus levélben az erre a célra rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján történő - igénybejelentése alapján történik.

12. § Az Ör. 9. § (4) bekezdése „ közterületre nem helyezhető ki” szövegrésze helyébe a „nem kerül elszállításra”szöveg lép:

13. § Az Ör. 9. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9. § (5) A szolgáltatásra csak az az ingatlanhasználó tarthat igényt,aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(6) A szabályszerű igénylést követően a közszolgáltató 30 munkanapon belül, az általa meghatározott napon gyűjti be és szállítja el a lomhulladékot, melynek időpontját legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel - a megadott elérhetőségei bármelyikén - közölni.

14. § Az Ör. 9. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

9. § (7) Igénybejelentő köteles a megjelölt szállítási időpontban, illetve időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, az átvétel lehetőségét a közszolgáltatónak biztosítani azzal a megkötéssel, hogy a lomhulladék a közterületen nem helyezhető el.

15. § Az Ör. 6.címe helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6. Szelektív hulladékgyűjtő sziget /Elkülönített települési hulladék és zöldhulladék gyűjtése

16. § Az Ör. 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11. § (1) A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket meghaladóan a lakosságtól zsákban/illetve gyűjtőedényben történő szelektív hulladék gyűjtés keretében a vegyes hulladékszállítástól elkülönített módon kerül gyűjtésre a papír, műanyag, üveg és fémhulladék az OHKT előírásainak megfelelően legalább kéthetente - üveghulladék esetében havonta - történő rendszerességgel.

(2) A közszolgáltató a házhoz menő szelektív gyűjtésen túlmenően az önkormányzat hozzájárulásával létesíthet (elhelyezhet) konténeres, elkülönített gyűjtésre lehetőséget adó hulladékgyűjtő pontot, mely kialakítása az önkormányzat kötelessége, és amely vonatkozásában az önkormányzat a közterület használati díj fizetése alól a közszolgáltatót mentesíti.

17. § Az Ör. az alábbi 11/A. §-szal egészül ki:

11/A. § (1) Az ingatlanhasználók számára a közszolgáltató lehetőséget biztosít a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére, kezelésére az OHKT-ban szabályozottak szerint, továbbá a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által rendelkezésre bocsátott ún. házi komposztálók teszik lehetővé a lakosság részére a zöldhulladék megfelelő kezelését, újrahasznosítását.

(2) A zöldhulladék gyűjtésére kétheti rendszerességgel, de naptári évenként legalább 10 alkalommal a tárgyév március 1.- december 15. közötti időszakában kerül sor, mely szállítások időpontját a közszolgáltató hulladéknaptárában teszi közzé.

(3) A hulladékká vált, karácsonyi vágott fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra elszállítását a közszolgáltató január hónapban két ízben teljesíti a vegyes hulladék gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák elszállításával

18. § Az Ör. 12. § az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

12. § (4) Az igénybevétel feltétele a közszolgáltatási területre vonatkozó lakcímkártya bemutatása és az utolsó esedékes közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

(5) A hasznosítható hulladékok (csomagolási papír-, műanyag-, üveg-, fémhulladék) kivételével, melyek mennyiségi korlátozás nélkül szállíthatóak be a hulladékudvarba, az ellenérték nélkül átadásra kerülő leadható hulladék mennyisége negyedévente max. 250 kg.

(6) A gazdálkodó szervezetek a hulladékudvar közleményében meghatározott mértékű kezelési díj ellenében jogosultak – külön megállapodás alapján – a hulladékudvar szolgáltatásait igénybe venni.

19. § Az Ör. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (2) A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet kiürítését ,illetve a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) az ingatlanhasználó által kihelyezett edényzet nem felel meg az előírásoknak ( nem szabványos, nem rendszeresített, azonosító jellel nem ellátott), vagy olyan mértékben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti

b) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak ( különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék),

d) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,

e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető,

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre,

h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.

20. § Az Ör. 15. § az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

15. § (3) Az 5 évnél régebbi edényzetben bekövetkezett töréskárok esetén – ellenkező bizonyításig - vélelmezni kell, hogy annak oka az ún. anyagfáradás.

(4) Az edényzetben bekövetkezett kárigény esemény esetén az ingatlanhasználó köteles igazolni a használatba vonás időpontját az edényzet beszerzéséről vagy átvételéről szóló okirat bemutatásával. Igazolás hiányában az edényzet 5 évet meghaladó használati időtartamát vélelmezni kell.

21. § Az Ör. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot biztosít az alábbi módokon:

a) személyes ügyfélszolgálat az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben a hét egy munkanapján 7 és 21 óra közötti, legalább 12 órás folyamatos nyitva tartással

b) telefonos ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra közötti, legalább 12 órás folyamatos nyitva tartással

c) elektronikus ügyfélszolgálat (honlap,e-mail) folyamatos elérhetőséggel – üzemzavar esetén más megfelelő elérhetőséget biztosítva.

(2) Személyes ügyfélszolgálatok:

a) Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartamban

b) Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra időtartamban

c) Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 32 óra időtartamban

d) Encs Ipartelep 543/12 hrsz, heti 40 óra időtartamban.

(3) Az ingatlanhasználónak lehetősége van a elektronikusan vagy telefonon keresztül a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, melyre a közszolgáltató az igénylés időpontjától számított 5 munkanapon belül köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani.

(1c) A közszolgáltató a postai küldeményben érkező ügyfél megkereséseket is fogadja és feldolgozza.

(4) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges 15 napon belül teljesíti.

(5) A telefonos ügyfélszolgálat esetében a közszolgáltató a beérkező hívások hangrögzítését csak előzetes tájékoztató után alkalmazhatja, az adatkezelési szabályok szigorú betartása mellett.

(6) Telefonos ügyfélszolgálat,illetve a személyes ügyintézés időpontjának telefonos igénylése esetén a közszolgáltató köteles biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

(7) A közszolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat nyilvántartásba veszi, érdemben kivizsgálja és álláspontját, intézkedéseit indokolással ellátva 15 napon belül megküldi az ingatlanhasználónak. A válaszadási határidő szükség esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható a fogyasztó határidő letelte előtti írásbeli értesítése mellett.

(8) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a beadványokat, panaszokat, amelyeket a kezdeményező személyazonosításra alkalmatlan módon nyújtott be.

22. § Az Ör. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) Legalább 1 hónap egybefüggő időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy az ingatlanhasználónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.

(2) Nem minősül szünetelésnek, de hulladék közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolódóan, amelyben természetes személy ingatlanhasználó lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem tartózkodik, illetve gazdálkodó szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel sem kerül(t) oda bejelentésre.

(3) A szüneteltetést az ingatlanhasználó a szüneteltetést megelőző 8 nappal korábban köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni, aki az ingatlan használaton kívüliségét hatósági bizonyítvány kiállításával igazolja, és annak megküldésével közvetlenül tájékoztatja a Közszolgáltatót.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány másként nem rendelkezik, úgy a közszolgáltató az ingatlan használaton kívüliségét a hatósági bizonyítvány visszavonásáig vélelmezi.
(4) A szünetelés tényéről a közszolgáltató 8 napon belül értesíti a díj beszedésére jogosultat.
A díjfizetési kötelezettség szüneteltetésére, illetve a fizetendő díj arányosítására a közszolgáltató felelőssége nem terjed ki.
(5) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon köteles igazolni.
(6) Ha a szünetelés a (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles azt a jegyző részére a hatósági bizonyítvány visszavonása céljából a változás időpontjának pontos megjelölésével jelezni.

23. § Hatályát veszti az Ör. 5. § (2) bekezdésében a „ lom, hulladék” szövegrész.

24. § Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

Kardos Endre dr. Arnóczki Tímea
polgármester jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.