Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (VIII.15.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásának helyi szabályairól szóló 16/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

A köztisztaság fenntartásának helyi szabályairól szóló 16/2007. (XII. 22.) rendelet (továbbiakban: R.) 11.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §. (1) Dunaszentgyörgy község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

(2) A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi. A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról. 

(3) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, ami tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.”

2. §

Az R. 12.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §.  (1) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévő lakás használója /tulajdonosa/ a kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és elhelyezése céljából a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles a köztisztasági szolgáltatást heti egy alkalommal igénybe venni /1995. évi XLII. tv. 1. §./.

 1. A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 1. számú melléklet tartalmazza.
 2. Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente. A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.
 3. Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevétele iránti kérelméhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza azt, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. 
 4. Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.
 5. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.
 6. A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
 7. A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.”

3. §

Az R. 13.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ (1) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot a 12. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

 1. A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.
 2. A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.
 3. A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.”

4. §

Az R. 17.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

 1.  azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
 2. a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.


 1. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony szüneteltetését az ingatlan lakatlanságát igazoló jegyzői okirattal kérelmezheti.  


 1. A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.


 1. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


 1. Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.


 1. Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.


 1. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan a szüneteltetés szabályait a 23.§ határozza meg.” 


5. §

Az R. 18.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles az Önkormányzat által szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételére.”


6. §

Az R. 18.§-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

(8) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.”


7. §

Az R. 19.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.”


8. §

Az R. 21.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.


 1. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


 1. Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre – pl. a forgalom akadályozása miatt – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények ürítésre történő kihelyezéséről az ingatlantulajdonos gondoskodik.”


9. §

Az R. 23.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„23.§  (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


 1. A gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire is alkalmazni kell a 18-22. § rendelkezéseit.


 1. A közszolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerződés aláírásával jön létre.


 1. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


 1. Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


 1. A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át -, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


 1. A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


 1. Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.
 2. A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket, mint ingatlanhasználókat évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző átadja a közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget - a szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.


 1. A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


 1. A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását akkor, ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.


 1. A gazdálkodó szervezet a 24. § (6) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosult igénybe venni.”


10. §

Az R. 24.§ (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató – az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján - évente legalább két alkalommal az ingatlantulajdonos részére térítésmentesen gondoskodik. A lomtalanítás időpontjára és a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köteles előzetesen közzétenni.”


11. §

Az R. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


12. §.

 1.  Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 28.§-a.

1. melléklet a 6/2019. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez


„1. melléklet a 16/2007. (XII. 22.) rendelethezVálasztható szabványos tárolóedényekVálasztható szabványos (DIN) tárolóedények


 • 60 literes tárolóedény


 • 70 literes tárolóedény


 • 80 literes tárolóedény


 • 110 literes tárolóedény


 • 120 literes tárolóedény


 • 140 literes tárolóedény


 • 145 literes tárolóedény


 • 180 literes tárolóedény


 • 240 literes tárolóedény


 • 770 literes tárolóedény


 • 1100 literes tárolóedény


 • 70 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák”