Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020 (XII.23.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2020. (XII.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Nemesvid község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§


A  települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló  rendelet  (Továbbiakban: rendelet) 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ Konyháján keresztül biztosítja.2.§


A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1. számú melléklete lép.3. §


Jelen rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.
                          Kovács Sándor                                         dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                          jegyzőZáradék:


Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2020. december 23. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2020. december 23.


           

                                                                                                                  Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző
Mellékletek