Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 01

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §A rendelet 2. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:


„(8) A települési támogatásra csak az jogosult, akinek az önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn.”2. §

(1) Jelen rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.


Nemesvid, 2015. november 18.


Kovács Sándor                                                                               dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Somogyzsitfa, 2015. november 18.P.H.


                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                     jegyző