Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 14 - 2015. 02. 15

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott a szervezeti és működési rendjéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.)  önkormányzati rendelete  (továbbiakban Rendelet) jelen Rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.
2.§Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kovács Sándor                                                          Dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                        aljegyző         


                                                                                                                           
Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015. február 13. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2015. február 13.                                                                                                  Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                       aljegyző


Mellékletek