Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (IX.5.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2017. (IX.5.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 09. 06

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet


Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesvid községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.2. Az alapellátás körzetei


2. § (1) Nemesvid Községi Önkormányzat közigazgatási területe Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (­Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta) és Somogysimonyi Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8738 Nemesvid, Május 1 u. 7.


(3) A körzet telephelyei:

            a) 8734 Somogyzsitfa, Kossuth u. 22.

            b) 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.3. § (1) Nemesvid Községi Önkormányzat közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátás kiterjed a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Hóy Tibor Tagintézménye (8738 Nemesvid, Templom u. 7.) oktatási intézményre.


(2) Az ellátás székhelye: 8738 Nemesvid, Május 1 u. 7.4. § (1) Nemesvid Községi Önkormányzat közigazgatási területe Nagyszakácsi Községi Önkormányzat, Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (­Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta) és Somogysimonyi Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8718. Tapsony, Petőfi u. 2/a.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8739 Nagyszakácsi, Kossuth út 166.

b) 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.

c) 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.

d) 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.5. § Nemesvid Községi Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott I. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.6. § Nemesvid Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást és a fogorvosi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.II. Fejezet


Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2008. (IV. 08.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Nemesvid, 2017. szeptember 4.
                       Kovács Sándor                                                              dr. Babina Bernadett

                       polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. szeptember 5. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2017. szeptember 5.


                                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                 jegyző