Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 06. 01

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi módosított előirányzatát


136.557.636 Ft tárgyévi módosított bevétellel,

136.557.636 Ft tárgyévi módosított kiadással

állapítja meg. • Ezen belül: a működési célú bevételt                               118.064.550 Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                              118.064.550 Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             42.152.538 Ft-ban        
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         7.092.233 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              43.598.446 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                            11.239.578 Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadás                                 12.670.188 Ft-ban
 • államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetése                                                           1.311.567 Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                                18.493.086  Ft-ban


 • a felhalmozási célú kiadást                                                  18.493.086 Ft-ban

ebből:

 • intézményi beruházások                                             8.484.086 Ft-ban
 • felújítások                                                                 10.009.000 Ft-ban     


 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Adatok: Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

136557636136557636


aa]

működési költségvetési bevételét

118064550118064550


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

1849308618493086

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

136557636136557636


ba)

működési költségvetési kiadását

118064550118064550személyi jellegű kiadások

4215253842152538munkaadókat terhelő járulékok

70922337092233dologi jellegű kiadások

4359844643598446egyéb működési kiadások

1267018812670188ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


13115671311567ellátottak pénzbeli juttatásai

1123957811239578

céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

1849308618493086
beruházások előirányzata

84840868484086
felújítások előirányzata

1000900010009000
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési többletét
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

1650900016509000da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

1065755810657558db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

58514425851442


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.


2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.


3.§


Jelen rendelet 2017. május 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2017. május 30.

                Kovács Sándor                                            Dr. Babina Bernadett

    polgármester                                                             jegyző


Záradék:


Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2017. május 31. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2017. május 31.     

                                                                                                                                       Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                   jegyző
Mellékletek