Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (03.14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló 10/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 14 - 2015. 02. 28

Nemesvid Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 43/B (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A II. fejezet Pénzbeli ellátások az alábbiakkal egészül ki: 2. Az ápolási díj megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai
8/A. § (1) Az Sztv. 43/B §. (1)  bekezdésére figyelemmel ápolási díjra jogosult az az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező  személy, aki az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve, hogy

a) nem esik az Sztv. 42. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek alá,

b) a gondozás más módon nem oldható meg,

c) a gondozott jövedelmének egy havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, és  a kérelmező családjában az  1 főre jutó jövedelem, az  ápoló kérelem benyújtását megelőző  jövedelmének figyelembe vétele nélkül , nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének  kétszeresét.

d) a gondozó és gondozott nem kötöttek eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést.

  (2) A (1) bekezdésben meghatározott ápolási díjjal kapcsolatos eljárás során az Sztv. és a végrehajtására vonatkozó rendelet szabályait kell alkalmazni.

  (3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj összege: a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum   

     80 %-a. 

 (4)A képviselőtestület  ápolási kötelezettség teljesítését - az ápolási díj jogcímétől függetlenül -  háziorvos és a házi segítségnyújtást végző intézmény   útján rendszeresen ellenőrzi.

(5) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. 

(6) A házi segítségnyújtást végző intézmény   az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.


Nemesvid, 2014. március 13.
  Dr. Árvai Tibor sk                                        dr. Babina Bernadett sk

                 polgármester                                                                   aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. március 13.
dr. Babina Bernadett

               aljegyző