Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 90 246 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 104 246 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     8 326 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                                           8 326 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                              0 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                                           0 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                                               0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                                                0 e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                                  0 e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                              0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                               0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                     0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    7 530 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   2 595 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  6 526 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     1 107 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   0  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                     78 591 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         77 429 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                                    1 162 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   .............      0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 103 214 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 299 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 96 987 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek:6 526 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások ..................................... 20 663zer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok............................. 3 983 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások ......................................... 27 072 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ................................ 26 513 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                           12 139 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások........................................................... 0 ezer forint,

    bb) felújítások ............................................................  0 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások................................. 50 ezer forint,

c) kölcsönök.................................................................... 0 ezer forint,

d) átfutó kiadás............................................................... -174 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány......................................... 0 ezer forint,

f) finanszírozás ...............................................................  0 ezer forint.


 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai                                   71 171 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai               0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:  19 249 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                          0 e Ft.

b) felújítási kiadások felújításonként                               0 e Ft.


 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 0 e Ft

b) 0 e Ft

c) 0 e Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)nem volt  fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 e Ft.


     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 13 093 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 6 476 e Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         0 e Ft

    aa) működési célú                                                                   0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           0 e Ft

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         0 e Ft

    ca) működési célú                                                                    0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                               0 e Ft


 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 0 eFt

b) külső finanszírozással .0 e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                0 e Ft,

    aa) működési célú                                                                   0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            0 e Ft,

    ca) működési célú                                                                   0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               0 e Ft

    aa) működési célú                                                                   0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0 e Ft

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 12 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék

 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22 371 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése9. § A cigány helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.6. Egyéb rendelkezések10. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Záró rendelkezések11. § E rendelet 2014 év április hó 30. napján lép hatályba.Kelt: Nemesvid, 2014. április hó 29. nap


P.H.       Dr. Árvai Tibor sk.                                                             dr. Babina Bernadett sk.

           polgármester                                                                                aljegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Nemesvid, 2014. április hó 30. napP.H.

                                                                                                       dr. Babina Bernadett

                                                                                                                    aljegyző