Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (03.14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2014. 03. 15 - 2015. 02. 28

bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 62. § (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) és (10) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§


(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Nemesvid Község Önkormányzata által biztosított, igénybe vehető szociális alapszolgáltatások körét, az igénybevétel módját, és szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat.


2. §


(1) A rendelet hatálya Nemesvid község közigazgatási területén élő, az Szt 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


3.§


(1) Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:


a) étkeztetés;

b) házi segítségnyújtás;

c) családsegítés.


Étkeztetés

4.§


(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


a) 65 év feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy

egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.


(3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az

étel:

a) elvitelének lehetővé tételével,

b) koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.


(4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a GYÉK 2000 Kft. konyháján keresztül biztosítja.


(5) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a fenti Hivatalban.


(6) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A

kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló

igazolást, illetve nyilatkozatot.


(7) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetésért az ellátást igénybevevők e

rendelet 1. melléklete szerinti térítési díjat kötelesek fizetni.


(8) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező

szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.


(9) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj (10) bekezdésben meghatározott

összeget az étkezés térítési díja részben vagy egészben elengedhető.


(10) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által erre meghatalmazott polgármester határozatban állapítja meg. Az

igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást

köt. A megállapodás szövegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(11) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónap 1.-től következő hónap 1-ig terjedő

időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.


(12) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd

házhozszállításáról az önkormányzat falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.
5.§


(1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a

kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás

következményeire.


(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a polgármester

negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.


6.§


(1) Az étkeztetés ellátása megszűnik:


a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,

b) az ellátott halálával,

c) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.Házi segítségnyújtás

7.§


(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


(2) A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.


(3) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 63. §. (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(4) A Társulás által nyújtott szolgáltatások díját a Társulási Megállapodás tartalmazza.Családsegítés

9.§


(1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek

és családok preventív- és krízisellátása, melyről az Önkormányzat – Intézményi Társulás

keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:

Társulás) útján gondoskodik.


(2) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 64. §. (4) bekezdése, az 1/2000. (I.7.)

SZCSM rendelet 30. §-a, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


(3) A Társulás által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, igénybevételük

önkéntes, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak együttműködési

kötelezettsége miatt nyújtott szolgáltatás kivételével.II. fejezet

Záró rendelkezések

10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.


(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben „a szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000 ( I.7.) SzCsM

rendelet, „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló

9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet, és „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

térítési díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Nemesvid, 2014. március 13.  dr. Árvai Tibor sk.                                                        dr. Babina Bernadett

   polgármester                                                                         aljegyző

Kihirdetési Záradék:

2014.03.13.


dr. Babina Bernadett aljegyző


1. melléklet az 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez1. Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak


1.1 Étkeztetés GYÉK 2000 Kft.


Szolgáltatás

  Intézményi térítési díj

       (Ft/ellátási nap)


Étkezés

          470 Ft2. Az intézményi térítési díj alapadatai:


2.1 Étkeztetés GYÉK 2000 Kft.


Normatív állami                            

hozzájárulás

(Ft/fő/év)


Támogatás mértéke

(Ft/fő/nap)


Szolgáltatási költség

(Ft/fő/nap)Szolgáltatási önköltség -

Normatíva (Ft/fő/nap)


55.360

220

690

470


2. melléklet a 6/2014 .(III. 14.) önkormányzati rendelethez


Megállapodás

Szociális étkeztetés igénybevételéreAmely létrejött egyrészről Nemesvid község Önkormányzata, mint ellátást biztosító – képviseletében eljáró személy: polgármester, másrészt:


Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

TAJ szám:

Telefonszám:

(továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,


Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és

napon az alábbi feltételekkel:


A szolgáltatás igénybevételéről


Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 201_. ________hó _____ napján beadott

kérelme alapján a GYÉK 2000 Kft. biztosítja a kérelmező részére az étkeztetést  nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.


A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:


Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 201_ év _________ hó _____ napjáig.


Az ellátás időtartama határozatlan idejű.


A szolgáltatást munkanapokon hétfőtől péntekig biztosítjuk.


Térítési díj fizetéséről


Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.


Az étkeztetés intézményi térítési díja:_______________Ft/nap

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj:__________Ft/nap


Az ellátást a 9/1999.(XI.24) SzCsM rendelet szerint, személyes kérelem alapján lehet

igényelni, amelyről a polgármester dönt.


A térítési díj fizetésének helye, időpontja, módja: Minden hónap 20-ig személyesen vagy az ebéd kihordónál (falugondnok).


A személyi térítési díj mértékét a Község Képviselő-testülete határozatban évente állapítja meg az erre vonatkozó jogszabályok alapján. A szociális rászorultság feltételeit a helyi rendelet szabályozza.


A polgármester a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést

küld az Ellátott részére, melyet az ellátott köteles megfizetni.


Adatváltozások bejelentéséről


Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi

viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a polgármestert értesíteni.


Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről


Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:

Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:

  • határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
  • a szolgáltatást igénybe vevő halálával,
  • 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.


A megállapodás megszüntetésének feltételei


Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás

nélkül kezdeményezheti.

A polgármester a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:

    - a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,

    - a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a      polgármester felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,

    - a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.

A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik meg.

Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a

megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek

mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak,

amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden

olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen

kapcsolódik.

A jogviszony megszüntetéséről a polgármester írásos értesítés küld. A felmondási idő 15

nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott

időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.

Ha a polgármester által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez fordulhat.

Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a

jegyző, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj

fizetését.


Panaszok kezeléséről


Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a polgármesterhez fordulhat.

Amennyiben a polgármester a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül

nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a Somogyzsitfai Közös Hivatal jegyzőjéhez fordulhat.

A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján

kívánják rendezni.


Személyes adatok kezeléséről


A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. A

személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.


Egyéb rendelkezések


A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény és azokhoz kapcsolódó

jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a szolgáltatás

igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a

fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a

szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról;

a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.


Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy

példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.


Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt

jóváhagyólag 3 példányban írják alá.
Nemesvid, 201_………………………….Ellátott / Ellátott törvényes képviselője                                          Polgármester

                                                                                                                  P.H.