Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17 - 2022. 05. 31

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.02.17.

Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 116.776.172,- Ft bevétellel, és 116.776.172,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 92.011.172,- Ft

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 52.754.112,- Ft

ab) működési célú támogatásértékű bevételek 25.599.052,- Ft

ac) közhatalmi bevételek 5.326.484,- Ft

ad) működési bevételek 2.500.000,- Ft

ae) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5.831.524,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 92.011.172,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 31.676.821,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3.862.117,- Ft

bc) dologi kiadás 27.886.000,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.000.000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 7.476.069,- Ft

bf) finanszírozási célú kiadásokat 2.110.165,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 24.765.000,- Ft, ebből felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 24.765.000,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 24.765.000,- Ft

da) beruházási kiadások 21.590.000,- Ft

db) felújítási kiadások 3.175.000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.