Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17

Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.  1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését


116.776.172,- Ft bevétellel, és 116.776.172,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                         92.011.172,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    52.754.112,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                     25.599.052,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        5.326.484,- Ft

- működési bevételek                                                          2.500.000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                     5.831.524,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                       31.676.821,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    3.862.117,- Ft

- dologi kiadás                                                                  27.886.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                           19.000.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         7.476.069,- Ft

                                              - finanszírozási célú kiadásokat                                          2.110.165,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                     24.765.000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              24.765.000,- Ft
  • a felhalmozási célú kiadást                                                      24.765.000,- Ft

- beruházási kiadások                                                       21.590.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            3.175.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


 (4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                       Kovács Sándor                                     Dr. Babina Bernadett

                                     polgármester                                                  jegyző


Záradék:A rendelet 2021.február 16. napján kihirdetésre került.Nemesvid, 2021. február 16.


                                                                                                Dr. Babina Bernadett

                                                                                                            jegyző

Mellékletek