Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (XI.14.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XI.14.) önkormányzati r e n d e l e t e a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2016. 11. 15

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya azon természetes személyekre terjed ki, akik Nemesvid község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.

(2) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:

 1. az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,
 2. törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek,  de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival (a továbbiakban: szabályok), azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít;

II. Fejezet

A  SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. § (1) A szabályok megszegőjével szemben 200.000.- (kettőszázezer) forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a szabályok megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben 50.000.- (ötvenezer) forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni.

(3) A bírság mértékét a hatósági ellenőrzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) 94/A. § (1) bekezdése figyelembe vételével kell megállapítani.

(4) A bírság behajtására a Ket. szabályai az irányadóak.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A szabályok megsértése miatt – a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva -. a Jegyző folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.

5. § (1) A szabályok megsértése miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A bejelentést írásban, vagy szóban lehet megtenni, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a szabályokba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez.


(3) A szabályok megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak, az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 30 napot követően.

6. § (1) A szabályok betartása érdekében a jegyző hatósági ellenőrzés elvégzésére jogosult, melyet a Ket.-ben rögzített eljárási szabályok szerint kell lefolytatni.

(2) A hatósági ellenőrzés csak hivatalból - ügyfél kérelmére nem - indítható. A szabályokat sértő magatartás bejelentésekor a hatósági ellenőrzést hivatalból kell megindítani.

(3) A szabályok be nem tartójával szemben, ha az eljárás során hatósági ellenőrzésre került sor, a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás adható ki. Ebben a jegyző felhívja a figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a szabályok megsértésétől, ellenkező esetben közigazgatási bírságot fog rá kiszabni.

5. A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabására és önkéntes befizethetőségére vonatkozó rendelkezések

7. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási bírságot pedig kizárólag akkor, ha önálló keresete (jövedelme), vagy vagyon van.

(2) A helyszíni bírságot a szabályokat sértő magatartás miatti helyszíni bírság formanyomtatvány alkalmazásával kell kiszabni.

(3) E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással kell kiegyenlíteni, vagy a KÖH házipénztárában befizetni.

6. Nyilvántartás

8. § (1) A jegyző köteles gondoskodni a szabályok megsértése miatt kiszabott bírságok évenkénti folyamatos nyilvántartásáról.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a)a szabályokat megsértő nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét,

 1. a szabályok megsértésének idejét, helyét, fajtáját,
 2. a hozott határozat számát, keltét, 
 3. a kiszabott bírság fajtáját, összegét,
 4. a kiszabott bírság kiegyenlítésének módját, idejét,
 5. esetleges fellebbezés benyújtásánek idejét, a II. fokú eljárás eredményét.

III. fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

                               1. Önkormányzati jelkép jogosulatlan használata

9.         § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat címerét, zászlóját, lobogóját engedély nélkül, vagy az engedélytői eltérő módon alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja.

                               2. Közigazgatási név jogosulatlan használata

10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki foglalt közigazgatási megjelölést vagy nevet önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően, engedély nélkül felvesz vagy használ.

                                        3. Közterület megállapodás nélküli használata

11.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó

 1. közterületet közterület használati szerződés nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja,
 2. közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy szennyezi,
 3. közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt, szolgáltatást.


4.Közutak felbontására, használatára vonatkozó szabályok megszegése

12.§ A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az  önkormányzat tulajdonában álló közutakon

 1. utat engedély, hozzájárulás nélkül felbont vagy elfoglal
 2. a kezelői hozzájárulásban, munkakezdési hozzájárulásban foglak előírásokat nem tartja be
 3. rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez.


5. Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata

13.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérlő magatartást valósít meg az, aki

 1. közterületen engedély nélkül fát kivág,
 2. közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli, gondatlanul  megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,
 3. zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik,
 4. gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,
 5. zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

    f)    zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést; is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.


6. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megszegése

14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki az avar és kerti hulladék égetésérői szóló önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérő módon éget avart és kerti hulladékot.


7. Folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megszegése

15.  § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki

 1. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe
 2. települési   folyékony  hulladékkal   kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatás   teljesítéséhez  szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget
 3. települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kőtelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez

8. Temetkezés rendjének megsértésével kapcsolatos magatartások

        16. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki

 1. sírt, vagy sírboltot a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek, vagy az üzemeltető jelenléte nélkül kinyit, abból exhumál,
 2. temetkezési szolgáltatást a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelettel ellentétes módon végez, az üzemeltető hozzájárulása nélkül halottat, hamvakat eltemet, hamvakat helyez el, vagy szétszór,
 3. engedély nélkül sírboltot létesít, vagy annak fenntartásáról nem gondoskodik,
 4. az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben síremléket, fedlapot a helyszínen készít el.

         

                                 9.  Köztisztasági előírások megszegése

17.  § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki

 1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendijén, gyomtól,gaztól nem tisztítja meg,
 2. szemetet felhalmoz,
 3. a hulladékgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségéi, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

d)    a hulladékgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról, takarításáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,
e)     ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

 1. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
 2. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja,a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem, vagy nem megfelelő módon gondoskodik,

h)   az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el,

i)    a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

j)    szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,

k)   közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

l)    építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

      m)  közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat azonnal nem tisztítja meg,

n)   a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,

o)    közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

p)   alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

q)   a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait hulladék lerakásával beszennyezi,

r)   a rothadó bűzös hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik


                                          10. Állattartással kapcsolatos magatartások

18. § Aki;

 1. közterületen állatot legeltet, illetve e területekre kihajt, kienged,
 2. nem gondoskodik arról, hogy a szennyvíz, trágyalé a szomszéd telkére, vagy közterületre ne folyjon át, valamint az a saját építési telkét szennyezi, és a talajt fertőzi,
 3. közterületen illetve külterületen ebet szabadon, felügyelet nélkül kienged, elengedi, a közterületen szájkosár nélkül sétáltatja,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

11. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások

19. § Aki;

 1. az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,
 1. a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy engedély nélkül eltávolítja,
 2. az ingatlanát a megfelelő házszámtáblával nem látja el, illetve a házszámtáblát nem az előírt módon és helyre helyezi el,
 3. címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,
 4. házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követőn elkövetett magatartások esetében kell alkalmazni.

Nemesvid , 2016. november 14.

                 Kovács Sándor                                                      dr. Babina Bernadett   

                 polgármester                                                                              jegyző  


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2016. november 14-én kihirdetve!

dr. Babina Bernadett

jegyző