Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (VIII.18.) önkormányzati rendelete

NEMESVID KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (VIII.19.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás részletes szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 19

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. §. (5) bekezdésében, valamint a 143. §. (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

  1.  § A rendelet célja

E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Nemesvid Község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

2. § Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

l./ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan­nyilvántartás is ekként tartja nyilván. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása.

2.1 Közterület név: A község területén lévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, sétány, köz stb. utótagot tartalmazó neve.

3. § Általános szabályok

 1. Nemesvid községben minden közterületet el kell nevezni.
 2. Új közterület kialakítása után közterületként való bejegyzését követő l éven belül
  meg kell állapítani a közterület nevét.
 3. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
  eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4. §

 1. A közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a
  helytörténeti kutatásokra,   a   lakosság   élő   névhasználatára,   a   magyar   nyelv
  követelményeire,  az  egyszerűségre  és  arra,  hogy  a név  a többitől  írásban  is,
  hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.
 2. Közterület   élő   személyről   nem   nevezhető   el,   valamint   alkalmazni   kell   a
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §.
  (2)-(3) bekezdéseit.
 3. A közterület elnevezésekor név azonosság nem állhat elő.
 4. Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők,
  nemesvidi lakóhellyel rendelkező állampolgárok, akik az indítvány benyújtásának
  időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel
  rendelkeznek.


5. § Hatásköri és eljárási szabályok

 1. A közterület elnevezése és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
  Elnevezéséről a képviselő-testület határozattal dönt.
 2. Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi,
  akkor az adott közterületen a lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény
  nyilvánítása  e rendelet 8. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a
  képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.
 3. Nem lakossági kezdeményezés esetében a képviselő-testület kikérheti a közterület
  elnevezéssel, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság
  véleményének a képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

6. §

 1. A közterület név megállapításáról, illetve megváltoztatásáról szóló határozatban a
  képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg a megváltozott
  közterület név mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az
  utcanév táblák elhelyezésének határidejéről.
 2. A képviselő-testület döntéséről 30 napon belül köteles értesíteni:

      - az érintett tulajdonosokat,

- a települési lakcímnyilvántartót,

- a települési adóhivatalt,

- a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatalát,

- Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Földhivatalát,

- Magyar Posta Nemesvid községben lévő postahivatalát,

- a Marcali Rendőrkapitányságot,

     - a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltséget,
- Marcali Városi Kórház Rendelőintézetét,
- Marcali mentőállomást,

- a közműszolgáltatókat,

- a földrajzi név bizottságot, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak településrész névvel kapcsolatos döntés esetén).


7.§ Közterület névtáblák

 1. Az utcanév táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása
  a Községi Önkormányzat feladata.
 2. Az utcanév táblákat építményeken (épületen, kerítésen stb.) illetőleg önálló, vagy
  pedig más célra is szolgáló oszlopon jól látható helyre kell elhelyezni.
 3. Növényzetre utcanév táblát elhelyezni nem szabad.
 4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését
  és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével
  az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

8.§ A lakosság véleménynyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok

 1. A lakosság véleményének kikérésében,  azok összesítésében a képviselő-testület
  döntésének előkészítésében a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal működik
  közre.
 2. A lakosság a képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatait postai és
  elektronikus úton egyaránt benyújthatja.
 3. Az   érintett   lakosság   véleményének   kikérése   esetén   a   Somogyzsitfai  Közös
  Önkormányzati Hivatal hirdetményt tesz közzé a hivatal hirdetőtábláin a tervezett
  névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi
  lakos észrevételt tehet.


9.§ Házszámtáblák, címmegállapítás

 1. A házak (építési telkek) megszámozását a képviselő-testület döntése alapján a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal köteles elvégezni minden új utca, vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan nyilvántartást végző szervet.
 2. A mindenkori közhiteles ingatlan nyilvántartást vezető szerv köteles a házszámokról
  térképi nyilvántartást vezetni, ezt a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal pedig köteles az egyes államigazgatási ügyek intézése alkalmával mindig figyelembe venni.
 3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testület döntése alapján köteles a házszámozást felülvizsgálni és az   esetleg   szükséges   változtatásokat   elvégezni,   ha   valamelyik   utca   neve megváltozik, ha valamelyik utcát közterület szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja.
 4. Az épületek házszámait  az   ingatlanok   tulajdonosai   (kezelői)   kötelesek   saját
  költségükön   a közterületekről jól látható módon feltüntetni. Az utcanév házankénti
  feltüntetése nem kötelező.


10. § Vegyes és záró rendelkezések

 1. Közterület név, házszám, épület, ajtó számozásának változása miatt kiköltözéssel nem
  járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie.   A lakcímadat
  ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak.
 2. A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.
 3. A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen
  rendelet 9. §. (4) bekezdésében foglalt tábla kihelyezési kötelezettségének e rendelet
  hatálybalépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.

11. § Hatálybalépés

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nemesvid, 2014. augusztus 18.

Dr. Árvai Tibor  sk.                                                           Dr. Babina Bernadett sk.

    polgármester                                                                               aljegyzőKihirdetve: 2014.08.18.

dr. Babina Bernadett aljegyző