Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 26.) Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 27 - 2015. 05. 31


Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §  és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletének végrehajtására  a következőket rendeli el:1. A rendelet célja, hatálya1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet          alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nemesvid Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy  Nemesvid településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Nemesvid Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.2. A támogatás feltételei, mértéke2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

 1. lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
 2. rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
 3. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
 4. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
 5. közgyógyellátásra jogosult, vagy
 6. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 7. ápolási díjra jogosult, vagy
 8. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
 9. igazolható módon hiteltartozása van, vagy
 10. kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

                                                                             

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 2 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(2) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a  Marcali Többcélú Kistérségi Társulás családsegítő feladatokat ellátó családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

 1. Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
 2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


3. A támogatás igénylésének menete4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2014. december 1. napjáig lehet benyújtani, a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Nemesvidi Kirendeltségénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálásáról Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2015. február 6. napjáig dönt.

 (4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2015. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.4 . Záró rendelkezések5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. §  Jelen rendelet 2015. május 31. napján hatályát vesztiNemesvid, 2014. november 26.Kovács Sándor                                                                 dr. Babina Bernadett                                                                  

 polgármester                                                                                aljegyzőKihirdetve: 2014. november 26.

                                                                             dr. Babina Bernadett  aljegyző

1. sz. melléklet


Kérelem


........................................................  (név) (szül. hely és idő: .........................................

Nemesvid,……………………………. u. … sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Nemesvid Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 17/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   …...   m3 tűzifát biztosítani. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.................................

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma……………………………….

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök, a megállapító határozat száma...............................

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma.................

e) közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma..................................................................

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekem adatai:

          

1.  Név  …………………………………………………………….Szül.idő         ……………………………………

2. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ………………………………………

3. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ……………………………………….

4. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ………………………………………

g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

h) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.............................................................................

i) igazolható módon fennálló hiteltartozásom van (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges).

Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.

Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn.

 *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)


Nemesvid, 20………………………………………………….


………………………..

            kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom:


 Nemesvid, 2014. ....... ………                                                                            

ügyintéző

A  Nemesvid Községi Önkormányzat döntése:


Kérelmező részére a Nemesvid Községi Önkormányzat ................. /2014. (…….................. ) számú határozatával

……….  m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.


Nemesvid, 2013. ............. ….

Humánpolitikai  Bizottság elnöke


2.sz. melléklet
                                                     Átvételi elismervény

Alulírott …………………………………. Nemesvid, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   …/2014. (XI….) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként      …….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Nemesvid, ………………………………