Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 05. 01

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


A rendelet 8. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„bc) hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás.”


2. §


A rendelet 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) A kérelmezőnek a kérelemhez az utolsó havi számlákkal igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.”


3. §


A rendelet 16. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.”4. §


A rendelet 20. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


„(2) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról a polgármester dönt.”
5. §


A rendelet II. fejezet B./ Rendszeres települési támogatások az alábbi 6. ponttal egészül ki:


„6. Hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás


21.§ (1) ) Az adott év vonatkozásában a hulladékszállító gyűjtőedényzet után megfizetett közszolgáltatási díj támogatásban részesíthető az a nemesvidi természetes személy ingatlanhasználó, aki a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és hátraléka a szolgáltató felé nincs és köztartozása az önkormányzat felé nem áll fenn.

(2) A képviselő-testület a hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás oda ítéléséről az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi lehetősége függvényében dönt. „


6. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 1. § és 6. §-a 2015. július 1. napjával lép hatályba.


Nemesvid, 2015. április 29.


Kovács Sándor                                                                               dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                                                           aljegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Somogyzsitfa, 2015. április 29.P.H.                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                    aljegyző