Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2016. 04. 03

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.


(2) Életvitelszerű lakóhely: magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül, ténylegesen lakott lakóingatlan, ahonnan az életét szervezi, és az életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adótárgyát képező ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatóknál.

Az életvitelszerű lakóhely tényét az adóalany nyilatkozatával igazolja az adóhatóság előtt.II. Fejezet


Építményadó


2. §


Adókedvezmény


50%-os kedvezmény illeti meg az adóalanyt az öröklés folytán tulajdonába kerülő építmény után.3. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól

  1. a szerszámos kamra, tüzelő tároló,
  2. gépjármű tárolására használt gépjárműtároló,
  3. magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozó építmény
  4. az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  (Pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló)


4. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5. §


Az adó mértéke


Az adó éves mértéke: 600 Ft/m2.
III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


6. §Az adó mértéke


(1) Az adó éves mértéke: 6.000 Ft


           

7. §


Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  • a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély tulajdonában lévő adótárgy.
  • Az önkormányzat illetékességi területén található beépítetlen belterületi földrészlet.
IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


8. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.9. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 2.000 Ft/nap.
V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


10. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. 
VI. FejezetZáró rendelkezések11. §(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet.
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nemesvid, 2014. november 26.Kovács Sándor                                                             dr. Babina Bernadett           polgármester                                                                     aljegyző

Kihirdetve:

Nemesvid, 2014. november 26.
dr. Babina Bernadett

        aljegyző